Begroting 2019 Edam-Volendam

Ruimtelijke Ontwikkeling

Grondzaken

Portefeuillehouder: Wim Runderkamp

Coalitieakkoord

De gemeente kiest bij toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in beginsel de rol van regisseur en niet die van projectontwikkelaar. Strategische aankopen zijn een optie, maar worden in dit licht kritisch beschouwd. Publiek-private-samenwerking (PPS) heeft de voorkeur. Bij de harmonisatie van het grondbeleid zal hier rekening mee gehouden worden.

Nadere toelichting

Het project recognitiegronden is voor het grondgebied van de voormalige gemeente Zeevang toegevoegd aan het al langer lopende project.

Wat willen we bereiken?

Gemeente breed een rechtmatige situatie ten aanzien van grond- en reststroken.

Wat gaan we daarvoor doen?

Grondzaken

2019

2020

2021

2022

Project recognitiegronden (uitgebreid met voormalig Zeevang) afronden

X

Wat mag het kosten?

Bij de totstandkoming van de begroting 2019 is gebleken dat het reguliere budget voor taxatiekosten te laag geraamd is. Wij stellen voor dit te verhogen met € 10.000 structureel. Dit wordt nader toegelicht bij het onderdeel financiën van dit programma.