Begroting 2019 Edam-Volendam

Ruimtelijke Ontwikkeling

Lange Weeren

Portefeuillehouder: Albert Koning

Coalitieakkoord

De Lange Weeren wordt gezien als de ruimtelijke afronding van Volendam. De bouw van zoveel mogelijk woningen is geen doel op zich. Uitgaande van nut en noodzaak, wordt ingezet op betaalbare woningen, vraaggericht bouwen, een aanvulling op de bestaande woningvoorraad (sociaal en duur) en ontwikkeling in aansluiting op lopende projecten, waarbij de Woonvisie leidend is. Het uitgangspunt is dat de gemeente niet zelf als ontwikkelaar optreedt en bijbehorende risico's draagt, maar een regierol kiest. De woningbehoefte, bestaande afspraken, kwaliteit en programma zullen nader worden uitgewerkt om na afronding van lopende projecten verder te kunnen bouwen. Daarbij zal de gemeente de bijdrage van plm. € 7,4 miljoen in het akkoord Waterlands Wonen niet als risico kunnen en willen dragen.

Nadere toelichting

Begin 2017 is in de raad een Nut en Noodzaak discussie gevoerd met betrekking tot de Lange Weeren ter bepaling van de kaders voor een concept-bestemmingsplan voor een woningbouwlocatie in de Lange Weeren. Ook heeft de raad in maart 2017 een tijdelijke beheersverordening voor de Lange Weeren vastgesteld ( voor de tijdsduur, totdat een nieuw bestemmingsplan in werking treedt). In november 2017 is een intentieovereenkomst met Scholtens Projecten getekend, bovendien is het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte een pilot voor de Omgevingswet.

Wat willen we bereiken?

  1. De gewenste ruimtelijke ontwikkeling in planologische regelingen vastleggen.
  2. Het bevorderen van een goed woonklimaat.
  3. De afronding van het bouwen buiten het stedelijk gebied van de kernen Edam en Volendam.
  4. De ontwikkeling Lange Weeren voorziet mede in de woningbehoefte van de gemeente.
  5. Meer variatie in woningvoorraad.
  6. Pilot in het kader van de Omgevingswet levert ervaring en kennis op voor de organisatie.

Wat gaan we daarvoor doen?

Lange Weeren

2019

2020

2021

2022

Vaststellen bestemmingsplan met verbrede reikwijdte (Crisis- en herstelwet)

X

X

(Exploitatie)overeenkomst met ontwikkelaar

X

X

Een continu ontwikkelingsproces, waaronder afstemming met Rijk en provincie

X

X

X

X

Wat mag het kosten?

De kosten worden gedekt via een nog op te maken anterieure overeenkomst. Proceskosten worden gedekt uit algemeen voorbereidingskrediet, dit wordt verrekend in de op te stellen anterieure overeenkomst.