Begroting 2019 Edam-Volendam

Ruimtelijke Ontwikkeling

Natuur & Landschap

Portefeuillehouder: Hans Schütt

Coalitieakkoord

De nieuw gevormde gemeente bestaat nu voor het grootste gedeelte uit landelijk agrarisch- en natuurgebied waarvan een groot gedeelte de status heeft van Natura 2000. Het beheer en gebruik is in handen van de agrarische sector en Staatsbosbeheer (SBB). Belangrijke partijen als Land- en tuinbouworganisatie Nederland (LTO), Provincie, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), Staatsbosbeheer en gemeente dienen de juiste balans te vinden tussen alle belangen die hiermee gemoeid zijn. Denk hierbij aan natuurbeheer, subsidies, waterhuishouding, milieu, dier- en volksgezondheid, algemeen beheer en economische waarden als toerisme en recreatie en de agrarische sector.

Over populatie (bijvoorbeeld door ganzen en smienten) moet worden tegengegaan en tegenover de schade van agrariërs dient een redelijke provinciale vergoeding te blijven bestaan. De gemeente zal dit belang richting de provincie Noord-Holland en Faunabeheer ondersteunen. Daarnaast zullen we bij deze instanties pleiten voor behoud van een natuurbeheersvergoeding voor de agrariërs die actief zijn in onze gemeente.

Het buitengebied in de Purmer en Zeevang blijft open, groen en agrarisch.

Ook het buitendijkse gebied bestaat uit Natura 2000 en vraagt de nodige zorg. De luwte-maatregelen, zijde Archipel Oost, zullen een nadere invulling krijgen. De verwachting is dat door deze maatregelen de groei van waterplanten sterk zal toenemen en daardoor overlast (zelfs gevaar) voor de watersport op kan leveren. Hiervoor dient maaibeleid ontwikkeld te worden. Deze actie past bij de doelstelling van het intergemeentelijk samenwerkingsverband door met elkaar te zorgen voor een goede ruimtelijke kwaliteit van ons prachtige waterrijke gebied, zowel buitendijks als binnendijks en het scheppen van de mogelijkheden om daar op allerlei manieren van te genieten.

Nadere toelichting

In een sterk veranderende omgeving en doelstellingen is het nodig om te investeren in positie binnen de MRA en bewaken van lokale belangen. Hiervoor is een breed draagvlak noodzakelijk.

Wat willen we bereiken?

Beheersing van een kwetsbare omgeving waarbij de balans van Economie (agrarisch), toerisme & recreatie en natuur in balans is.

Wat gaan we daarvoor doen?

Natuur & Landschap

2019

2020

2021

2022

Positie binnen MRA en lokale belangen bewaken

X

X

X

X

Maai- en baggerbeleid

X

X

X

X

Plan van aanpak natuur en landschap

X

Wat mag het kosten?

Voor 2019 zijn extra middelen geraamd voor het maaien en baggeren van waterplanten in het markermeer (€ 15.000 structureel). Tevens is voor € 50.000 geraamd voor het opstellen van een plan van aanpak natuur en landschap. Dit wordt nader toegelicht bij het onderdeel financiën van dit programma.