Begroting 2019 Edam-Volendam

Ruimtelijke Ontwikkeling

Historische scheepswerf

Portefeuillehouder: Vincent Tuijp, Hans Schütt, Albert Koning

Coalitieakkoord

De plannen om te komen tot een historische scheepswerf heeft onder voorwaarden van haalbaarheid en continuïteit draagvlak. Dit project biedt kansen op het gebied van toerisme omdat gewerkt wordt aan authentieke botters die daarmee tevens als cultuur historisch erfgoed behouden blijven voor Volendam. Daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de beleving van het waterfront van Volendam en ruimtelijke kwaliteit voor het Slobbeland.

Eén of meerdere aanlegsteigers kunnen een functie vervullen bij het vervoer over water van toeristen van bijvoorbeeld het Marinapark en/of het Noordeinde naar de Haven. Een pendeldienst ten behoeve van riviercruiseschepen kan plaatsvinden zodat er een alternatief is voor deze schepen die niet langer aan de Haven mogen afmeren. Die kunnen dan op enige afstand voor anker gaan. Het project heeft de potentie om zich door te ontwikkelen tot een waardevolle werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door onderhoudswerkzaamheden te verrichten aan de botters in combinatie met een simpele broodjes/koffiezaak (social firm).

Nadere toelichting

Vanuit de beleidsvelden toerisme (bevorderen van het toeristisch product), sociaal maatschappelijk (bevorderen van toegankelijke arbeidsplaatsen) en beheer openbare ruimte (een goede waterbouwkundige voorziening) is het ondersteunen van de initiatieven wenselijk. Vanuit toerisme en economische zaken is de mogelijkheid van aanleggen/afmeren op verschillende locaties een onderwerp van onderzoek. Dit is één van de mogelijke locaties.

Wat willen we bereiken?

  1. Het bevorderen van het toeristisch product.
  2. Toegankelijke arbeidsplaatsen voor specifieke doelgroepen.
  3. Een goede waterbouwkundige voorziening (aanlegplaats als optie).

Wat gaan we daarvoor doen?

Historische scheepswerf

2019

2020

2021

2022

Beleidsnotitie over locatiekeuze

X

Planvorming voor historische scheepswerf

X

Realisatie historische scheepswerf

X

Wat mag het kosten?

Voor het starten van nieuwe werkgelegenheidsprojecten en het benaderen van social firms op de historische scheepswerf is een aanvullend voorbereidingskrediet Historische Scheepswerf opgenomen. Dit wordt nader toegelicht bij het onderdeel financiën van dit programma.