Begroting 2019 Edam-Volendam

Ruimtelijke Ontwikkeling

Herbestemming vrijkomende locaties

Portefeuillehouder: Albert Koning, Wim Runderkamp

Coalitieakkoord

Voor wat betreft de invulling van de aanwezige en toekomstige inbreilocaties in Edam, Volendam en de kernen in Zeevang zal de Woonvisie als leidraad dienen, waarbij huisvesting voor senioren, starters, eengezinswoningen en sociale huur het meest belangrijke zijn.

Het voormalig Cultureel Centrum in Oosthuizen is zeer geschikt als locatie voor nieuw te ontwikkelen senioren - en starters woningen (Koop/ huur), gezien de onmiddellijke nabijheid van de voorzieningen in het dorp en de ontwikkeling van een zorgcentrum in het voormalige gemeentehuis conform het visiedocument Raadhuisstraat.

Centrum Edam De leefbaarheid van Edam kent een aantal knelpunten. Het opstellen van een integrale visie voor het centrum van Edam met betrekking tot openbare ruimte, verkeer/parkeren en (water-)toerisme/detailhandel is zeer wenselijk.

Nadere toelichting

Voor wat betreft de herbestemming en nieuwe invulling van de vrijkomende locaties, onder andere Kraaiennest en Cultureel Centrum in Oosthuizen, maar ook de Botterschool in Edam en de Blokwhere in Volendam zijn in 2018 randvoorwaarden voor herbestemming vastgesteld.
De recente ontwikkelingen in het centrum Edam (Hoogstraat) hebben de aanleiding gevormd om in bredere zin na te denken over de toekomstige invulling van dit deel van Edam en daarvoor een visie te ontwikkelen met een breed participatietraject. Daar is inmiddels een start mee gemaakt.

Wat willen we bereiken?

Met de herontwikkeling van de vrijkomende locaties kan er worden ingespeeld op woningbouw voor doelgroepen, zoals starters of senioren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Herbestemming vrijkomende locaties

2019

2020

2021

2022

Verkoop grond en opstallen ten behoeve van herontwikkeling

X

Gebiedsontwikkeling Hoogstraat Edam

X

X

Wat mag het kosten?

In deze begroting zijn aanvullende kosten geraamd voor het opstellen van een integrale visie centrum Edam (€ 50.000). Dit wordt nader toegelicht bij het onderdeel financiën van dit programma.