Begroting 2019 Edam-Volendam

Ruimtelijke Ontwikkeling

Bedrijfsverplaatsingen

Portefeuillehouder: Hans Schütt

Coalitieakkoord

In het belang van de kwaliteit van de leefomgeving is het wenselijk om bedrijfsverplaatsingen van milieubelastende bedrijven waar mogelijk te faciliteren.

De toekomstvisie up bedrijfsterreinen geldt als richtlijn. De voorgestane uitbreiding van het industrieterrein Oosthuizerweg staat door de beslissing van de Raad van State voorlopig op non actief. Dat betekent dat de visienota hierop aangepast moet worden en dat bedrijven zich in voorkomende situaties kunnen verplaatsen naar De Baanstee. De visie en uitgangspunten in het onlangs vastgestelde bestemmingsplan bedrijventerrein Julianaweg en omgeving zullen in praktijk gebracht en opgevolgd worden. Dit betekent dat uitbreiding van bedrijfsactiviteiten aldaar alleen kan plaatsvinden tot zover en waar de visie en het bestemmingsplan dat toelaat.

Nadere toelichting

Ten aanzien van bedrijfsverplaatsingen zal heroverweging moeten plaatsvinden vanwege de uitspraak van de Raad van State ten aanzien van de uitbreiding van het industrieterrein Oosthuizerweg. Verplaatsing van bedrijvigheid binnen de gemeente, bijvoorbeeld in verband met eventuele transformatie van bedrijfsterreinen, is daarmee niet (meer) mogelijk op de middellange termijn. Mede in relatie daarmee zal een nieuwe visie moeten worden ontwikkeld in de vorm van een Bedrijvigheidsvisie. Zie onderdeel Economische Zaken.

Wat willen we bereiken?

Het scheppen van voorwaarden voor de kwantitatieve en kwalitatieve groei van bedrijvigheid en werkgelegenheid.

Wat gaan we daarvoor doen?

Bedrijfsverplaatsingen

2019

2020

2021

2022

Opstellen bedrijvigheidsvisie

X

Wat mag het kosten?

De lasten voor dit onderdeel maken integraal onderdeel uit van de begroting. Voor het opstellen van de bedrijvigheidsvisie is bij het onderdeel Economische Zaken € 50.000 opgenomen.