Begroting 2019 Edam-Volendam

Ruimtelijke Ontwikkeling

Flexibilisering en deregulering ruimtelijke plannen

Portefeuillehouder: Albert Koning, Wim Runderkamp

Coalitieakkoord

In bestemmingsplannen gaat meer rekening worden gehouden met wenselijke toekomstige ontwikkelingen (gebruik en bebouwing). Er gaat meer ruimte komen voor maatwerk, zodat afwijkingen en lange procedures minder nodig zullen zijn.

Nadere toelichting

De ambities op het gebied van dienstverlening (Gewoon Goed!) en organisatieontwikkeling zullen mede worden vormgegeven in het kader van de implementatie van de toekomstige Omgevingswet. Anticiperend daarop zal deze omslag in houding en denken, waarbij mens en belang centraal staan, ook in toenemende mate toegepast worden op (omgevings)plannen welke vooruitlopend op de Omgevingswet worden voorbereid.

Wat willen we bereiken?

  1. Zorgvuldigheid in het ruimtelijk planproces.
  2. Flexibilisering door zaken niet te regelen.
  3. Actueel en werkbare ruimtelijke plannen.
  4. Meer gedragen ruimtelijke ontwikkelingen, het is mogelijk om lokale problemen/ vraagstukken ook lokaal op te lossen, meer ruimte om ons omgevingsbeleid af te stemmen op onze eigen behoeften en doelstellingen.
  5. De verschillende plannen worden op basis van de Omgevingswet integraal en in samenhang op elkaar afgestemd.

Wat gaan we daarvoor doen?

Flexibilisering en deregulering ruimtelijke plannen

2019

2020

2021

2022

Vertaling van flexibel bestemmen in (omgevings)plannen

X

X

X

X

Opstellen toekomstbestendig (omgevings)plannen (w.o. pilots in het kader van de Omgevingswet)

X

X

X

X

Invoeren Omgevingswet

X

X

X

Opstellen Omgevingsvisie

X

Wat mag het kosten?

Voor de implementatie van de omgevingswet zijn extra middelen opgenomen. Het gaat om een totaalbedrag van 1 mln. verdeeld over de jaren 2019-2021. Voorgesteld wordt de dekking van dit project te financieren uit de algemene reserve.