Begroting 2019 Edam-Volendam

Ruimtelijke Ontwikkeling

Herontwikkelingen voormalige tase-terrein te Volendam

Portefeuillehouder: Albert Koning

Coalitieakkoord

Bij de herontwikkeling is een brede aanpak wenselijk, waarbij ook de verkeersknelpunten bij de parkeerplaats van RKAV en de Eikenlaan worden verlicht.

Nadere toelichting

Bij besluit van 18 april 2017 hebben wij ingestemd met het bereikte onderhandelingsresultaat voor de tijdelijke verhuur van het Tase-terrein ten behoeve van een tijdelijke noodsupermarkt en bijbehorende voorzieningen aan Detailresult. Onderdeel van het onderhandelingsresultaat is het verbreden van de Eikenlaan door en voor rekening van de gemeente. Op 1 juni 2017 heeft een informatieavond plaatsgevonden om omwonenden en raadsleden op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen en de laatste stand van zaken daaromtrent.
De tijdelijke huur van het Tase terrein is nu sinds 1 jaar van kracht. In het komende jaar wordt oriënterend gewerkt aan een passende ontwikkeling voor de toekomst. Hiervoor wordt gewerkt met een integrale aanpak die recht doet aan de belangen die in het gebied spelen.

Wat willen we bereiken?

Plan voor nieuwe invulling van het Tase-terrein.

Wat gaan we daarvoor doen?

Herontwikkelingen voormalige Tase-terrein te Volendam

2019

2020

2021

2022

Onderzoek doen naar mogelijke planontwikkeling voormalig Tase-terrein en omgeving inclusief aanpassing verkeersknelpunten

X

Visievorming en planvorming voormalig Tase-terrein e.o.

X

X

Realisatie van plannen en aanpassing aansluitende wegen vanaf de Julianaweg

X

X

Wat mag het kosten?

De kosten en opbrengsten zullen worden opgenomen in een op te stellen exploitatieopzet.