Begroting 2019 Edam-Volendam

Financiële positie

Opbouw begroting

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

Stand primaire begroting

297

200

1.224

1.061

Raadsbesluiten 2018

-147

-525

-376

-351

Zomernota

1.098

653

439

439

subtotaal

1.247

328

1.287

1.149

Bestaand beleid

229

36

-98

-143

Autonoom

1.589

2.153

2.361

3.265

Nieuw beleid

-2.687

-2.433

-2.767

-2.782

subtotaal

-868

-244

-504

340

Totaal

379

84

782

1.489

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de stand na zomernota ca. 1.200K positief was, met een dipje in 2020. Hierna volgt een toelichting mutaties die in het kader van de begroting 2019 - 2022 in kaart zijn gebracht, ingedeeld naar de categorieën bestaand beleid, autonoom en nieuw beleid.

Bestaand beleid

Dit betreft mutaties die naar aard en inhoud betrekking hebben op een bijstelling van het huidig beleid. Het saldo van deze mutaties leidt tot een voordeel van € 240.000 in 2019. Bijstellingen betreffen o.a.:

  • Hogere opbrengsten CAI (ca. € 20.000).
  • Bijstelling renteresultaat (ca. € 80.000).
  • Bijstelling raming Jeugd. Belangrijke mutaties in dit kader zijn enerzijds voordelen in de inkoop van jeugdzorg en anderzijds een nadeel door duurdere diensten van derden bij de jeugdbescherming/reclassering. (€ 18.000).
  • Bijstelling participatie en re-integratie (€ ca. 30.000).
  • De budgetten voor het beheer van de sporthal de Seinpaal (o.a. schoonmaak) en Opperdam (materialen) bleken te laag geraamd en zijn naar boven bijgesteld (ca. -/- € 40.000).
  • Bijstelling raming inkomensvoorzieningen (ca. € 27.000).
  • Lagere energiekosten pand Schepenmakersdijk (ca. € 30.000).
  • Hogere huuropbrengsten ivm verhuur Dirk vd Broek (€ 27.000).
  • Uitbreiding raadsliedenwerk (ca. -/- € 18.000).
  • Meevallende kapitaallasten a.g.v. uitstel vervanging kunstgras RKAV (€ 80.000).

Autonome ontwikkelingen

Met het oog op de totstandkoming van de meerjarenbegroting doen zich diverse financiële ontwikkelingen voor die autonoom van aard zijn. Dit betreft enerzijds de meer technische bijstellingen als gevolg van indexaties, areaalontwikkeling, kapitaallasten en ontwikkeling grondexploitaties (winstnemingen). Daarnaast is rekening gehouden met de ontwikkeling van de Algemene uitkering en ontwikkelingen in het sociaal domein.

Algemene uitkering

Op basis van de meicirculaire is rekening gehouden met en groei van de algemene uitkering met 1,1 mln. in 2019 oplopend naar 3,1 mln. in 2022. Deze bijstelling verklaart in belangrijke mate het positieve saldo dat eind 2022 gepresenteerd wordt.

Areaal en tarieven

Op basis van actualisaties (personeelslasten, kapitaallasten, e.d.) zijn de kostendekkende heffingen opnieuw berekend. Dit heeft per saldo geleid tot een voordeel van ca. € 27.000 in 2019 oplopend tot € 415.000 in 2022. De toename in de laatste jaarschijf wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de indexatie van 1,5% van 2022 t.o.v. 2021.

Grondexploitatie Broeckgouw

Op grond van het BBV en de Notitie grondexploitatie 2016 dient, voor een juiste toerekening van baten en lasten aan een dienstjaar, te worden overgegaan tot tussentijdse winstneming. De voor de Broeckgouw voorziene winsten zijn waren nog niet meerjarig meegenomen in de begroting. De geraamde winstneming bedraagt € 1.456.000 in 2019, € 1.477.000 in 2020 en € 3.047.000 in 2021. De verwachting is dat in 2021 de Broeckgouw kan worden afgesloten.
Deze geraamde winstneming is niet gebruikt ter financiering van nieuwe beleidsinitiatieven, maar toegevoegd aan de Algemene reserve. Deze groeit daarmee meerjarig met ca. 6 mln.

Sociaal domein

In het sociaal domein doen zich enkele grote autonome ontwikkelingen voor. Op het onderdeel inkomensvoorziening heeft een hercalculatie van het aantal uitkeringsgerechtigden plaats gevonden. Door verbetering van de economie komen minder mensen in de uitkering en stromen meer mensen uit naar een baan. Bovendien gaan in 2019 negen uitkeringsgerechtigden over naar de AOW. Dit geeft een voordeel van € 365.000 per jaar.

Het peuterspeelzaalwerk is met ingang van 2018 geharmoniseerd en gelijkgesteld aan de kinderopvang, waarbij werkende ouders een kinderopvangtoeslag (KOT) ontvangen. Tevens worden plekken niet meer gesubsidieerd maar ingekocht. De kinderopvangtoeslag zal grotendeels via de belastingdienst lopen, waarmee de bijdrage vanuit de gemeente neerwaarts kan worden bijbesteld met € 200.000 aflopend naar € 149.000 in 2022.

Tegenover bovenstaande staat dat voorzien wordt dat in 2020 de kosten voor het onderdeel Wmo zullen gaan stijgen. Het rijk heeft bepaalt dat er een abonnementstarief komt dat voor iedereen gelijk is (onafhankelijk van inkomen en/of vermogen). Hierdoor neemt de vraag toe en de opbrengst uit eigen bijdragen af. Het nadeel is geraamd op € 329.000 in 2020 oplopend tot € 449.000 in 2022.

Overig

Er is rekening gehouden met een ophoging van de post onvoorzien met € 38.000. Daarmee wordt de post onvoorzien weer gebracht op het niveau van € 180.000.

Nieuw beleid en investeringen

Naast de financiële gevolgen van reeds genomen raadsbesluiten, staand beleid en autonome ontwikkelingen, is in deze meerjarenbegroting een flink aantal aanvullende beleidsintensiveringen verwerkt. Een deel van deze voorstellen voor nieuw beleid waren al in het programmaplan aangekondigd.

De diverse voorstellen zijn per programma gepresenteerd en toegelicht. Hieronder is een tabel opgenomen met daarin per programma de diverse voorstellen voor nieuw beleid en investeringen.

bedragen * €1.000

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

Procedure

Programma 1

Informatiestrategieplan 2019

-99

-99

-99

-99

a

Visie op communicatie

-60

-60

-60

-60

b

Participatie

-30

-30

-30

-30

b

Advertentiekosten

-20

-20

-20

-20

a

Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA)

-90

0

0

0

b

Inkoopcoördinator

-60

-60

-60

-60

b

subtotaal

-359

-269

-269

-269

Programma 2

Actieprogramma integrale veiligheid 2018-2022

0

0

-375

-375

a

Ondermijning

-50

0

0

0

b

Versterking organisatie kermis

-20

-20

-20

-20

a

Actieprogramma integrale veiligheid correctie afv.

0

0

375

375

Actieprogramma Integrale Veiligheid correctie opv C

0

0

-375

-375

Actieprogramma Integrale veiligheid 2018-2022

0

0

375

375

a

Actieprogramma Integrale Veiligheid 2018-2022

0

0

-375

-375

c

subtotaal

-70

-20

-395

-395

Programma 3

Extra taxatiekosten

-10

-10

-10

-10

a

Wonen en Volkshuisvesting: Verhoging werkbudget

-15

-15

-15

-15

a

Doorontwikkeling Economisch Platform

-35

-35

-35

0

a

Opstellen bedrijvigheidsvisie

-50

0

0

0

a

Artistiek en esthetisch bouwen

-30

-30

-30

-30

a

Voorbereiding historische scheepswerf

-100

0

0

0

b

Integrale visie havengebied, dijk en Slobbeland

-50

0

0

0

a

Integrale visie centrum Edam

-50

0

0

0

a

Maai en baggerbeleid

-15

-15

-15

-15

a

Plan van aanpak Natuur en landschap

-50

0

0

0

a

Implementatie Omgevingswet

-320

-350

-330

0

a

subtotaal

-725

-455

-435

-70

Programma 4

Opschoning verkeersbebording

-25

-25

-25

-25

a

Gevolgen Gladheidbeleidsplan 2018-2023

-3

-6

-6

-6

a

Gevolgen actualiseren beleidsplannen ruimtelijk beheer

-500

-500

-500

-500

c

Meerkosten revitaliseren Julianaweg

0

-11

-193

-193

c

Extra last storten afvalstoffen vanwege optimistische prognose

-223

-161

-98

-48

a

Gevolgen gladheidsbeleidsplan

-3

-10

-10

-10

subtotaal

-753

-713

-832

-782

Programma 5

Uitvoering jongerenwerk

0

-200

-200

-200

b

Relatie- en netwerkbudget

-15

-15

-15

-15

a

MGZ (maak je over mij geen zorgen)

-15

-15

-15

-15

b

Realisatie bouwspeelplaats

0

-25

-25

-25

c

Aanvullende storting in reserve speelwerktuigen

-50

-50

-50

-50

c

Uitvoeren nota Woonzorgvisie

-45

-45

-45

-45

c

Vaststelling Integraal Huisvestingsplan (IHP)

-150

-150

-150

-150

c

Gastheerschap Euro Art

-25

-25

0

0

b

Beheer en schoonmaak Nieuwe Seinpaal

-20

-20

-20

-20

b

Investeringen sporthallen

0

-3

-3

-3

a

Renovatie Cruijff Court

0

-6

-6

-6

a

Aframing onttrekking reserve sociaal domein

-290

-190

-190

-190

a

Openbaar toilet Europaplein

-15

-15

-15

-15

c

Uitvoering jongerenwerk afv. oude journ.

0

200

200

200

Uitvoering jongerenwerk

0

-200

-200

-200

Uitvoering jongerenwerk

0

200

200

200

b

Uitvoering Jongerenwerk

0

-200

-200

-200

c

subtotaal

-625

-759

-734

-734

Programma 6

Terugdraaien taakstelling personeelslasten

-200

-200

0

0

a

Terugdraaien taakstelling bestaande activiteiten

-300

-400

-500

-600

a

Implementatie Omgevingswet

320

350

330

0

a

OZB omzetten waarderingsgrondslag

-35

-35

0

0

a

Invoeren Watertoeristenbelasting

60

60

60

60

a

Gevolgen gladheidsbeleidsplan

0

8

8

8

subtotaal

-155

-217

-102

-532

Totaal

-2.687

-2.433

-2.767

-2.782