Begroting 2019 Edam-Volendam

Overzicht baten en lasten

Omschrijving
Rekening 2017
Begroot 2018
Begroot 2019
Begroot 2020
Begroot 2021
Begroot 2022
Lasten
Algemeen Bestuur
-571
-607
-616
-625
-635
-623
Dagelijks Bestuur
-969
-703
-721
-732
-743
-754
Regionale Samenwerking
-93
-256
-77
-64
-78
-66
Communicatie en voorlichting
-179
-340
-373
-376
-369
-383
Rekenkamer
-30
-36
-36
-36
-37
-38
Overhead
-11.097
-11.566
-11.560
-11.507
-11.426
-11.540
Bezwaar- en beroepsschriften
-18
-82
-76
-78
-79
-80
APV en bijzondere wetten
-80
-245
-285
-291
-296
-300
Integrale Veiligheid
-580
-798
-797
-756
-932
-937
Veiligheid/Rampenbestrijding en crisis
-2.561
-2.628
-2.643
-2.700
-2.744
-2.736
KCC/Burgerzaken
-990
-1.140
-1.037
-958
-1.007
-1.018
Overige Economische aangelegenheden
-81
-148
-211
-147
-120
-86
Toerisme
-167
-203
-262
-268
-273
-277
Monumenten en Oudheidkunde
-207
-189
-288
-224
-227
-228
Milieuprogramma
-488
-805
-569
-575
-579
-584
Structuur- en bestemmingsplannen
-501
-558
-596
-551
-556
-545
Volkshuisvesting
-41
-124
-139
-151
-153
-155
Stedelijke vernieuwing
0
-8
-204
-203
-202
-201
Omgevingsvergunningen
-835
-1.045
-1.366
-1.421
-1.423
-1.111
Bouw- en woningtoezicht overige uitg
-114
-26
-27
-27
-28
-28
Grondexploitatie
-10.663
-14.076
-9.670
-8.866
-5.153
0
Overige gronden
-355
-859
-615
-628
-640
-650
Wegen, paden, pleinen en parkeerbeleid
-2.735
-3.161
-3.645
-4.014
-4.062
-4.037
Openbare verlichting
-322
-407
-496
-583
-669
-755
Straatreiniging
-504
-587
-661
-672
-680
-683
Gladheidsbestrijding
-36
-50
-60
-72
-74
-78
Bruggen
-268
-311
-384
-387
-415
-412
Verkeer
-514
-397
-508
-569
-579
-599
Havens
-306
-269
-283
-269
-273
-274
Waterhuishouding
-902
-884
-1.104
-902
-830
-821
Markten en standplaatsen
-44
-63
-72
-73
-74
-74
Centrale Antenne Installatie
-752
-819
-866
-866
-904
-912
Groenvoorzieningen
-2.469
-2.847
-2.896
-2.960
-2.834
-2.925
Kermissen en volksfeesten
-119
-150
-152
-154
-156
-159
Afvalstoffen
-3.530
-3.597
-3.755
-3.767
-3.732
-3.711
Riolering
-1.927
-4.653
-5.515
-5.853
-6.188
-6.313
WMO/Maatwerk
-3.793
-4.236
-4.216
-4.394
-4.511
-4.548
Jeugd/Maatwerk
-3.844
-4.716
-4.840
-4.848
-4.859
-4.869
Jeugd en WMO Algemeen
-4.005
-4.588
-4.208
-4.273
-4.244
-4.232
Arbeidsmarktinstrumenten
-3.187
-3.170
-3.061
-3.032
-3.049
-3.072
Nazorg Nieuwjaarsbrand
-293
-312
-304
-302
-300
-299
Voorzieningen Onderwijshuisvesting
-1.540
-1.472
-1.531
-1.528
-1.526
-1.520
Onderwijsondersteunende activiteiten
-332
-416
-372
-376
-375
-376
Voorkoming schooluitval
-118
-165
-172
-174
-177
-179
Bevordering toegankelijkh onderwijs
-474
-487
-487
-488
-488
-488
Subsidies sportactiviteiten
-106
-181
-183
-185
-188
-191
Sportstimulering
-292
-520
-552
-558
-563
-568
Stadion FC Volendam
-377
-361
-401
-381
-351
-350
Gemeentelijke binnensportaccommodaties
-1.094
-1.438
-1.369
-1.404
-1.411
-1.417
Gemeentelijke buitensportaccommodaties
-639
-791
-807
-922
-991
-955
Zwembaden
-790
-951
-800
-838
-805
-813
Recreatie
-158
-232
-329
-378
-384
-366
Openbare Bibliotheken
-622
-631
-657
-665
-674
-683
Kunst en Cultuur
-606
-746
-778
-820
-793
-801
Kinderopvang/Peuterspeelzalen
-269
-323
-168
-201
-234
-267
Fraudebestrijding/-preventie
0
-9
-9
-9
-9
-9
Inkomensvoorziening
-4.916
-4.901
-4.584
-4.594
-4.602
-4.609
Bijzondere Bijstand
-433
-512
-547
-550
-552
-554
Minimabeleid
-208
-219
-229
-234
-215
-217
Verslavingsbeleid
-99
-120
-121
-122
-122
-123
Gezondheidszorg
-284
-344
-408
-414
-419
-420
Jeugdgezondheidszorg
-847
-878
-891
-904
-918
-931
Begraafplaatsen
-491
-210
-232
-236
-240
-241
Burgerparticipatie
-34
-106
-87
-88
-89
-89
Saldo Begroting
0
-1.076
-379
-84
-782
-1.489
Beleggingen en treasury
-405
-127
-42
-16
-17
-160
Onroerende-zaakbelastingen
-226
-177
-218
-221
-189
-192
Overige belastingen
-180
-251
-228
-231
-235
-238
Overige uitgaven en inkomsten
-2.169
-1.234
-303
-576
-524
-621
Controle gemeentefinanciën
-97
-123
-125
-126
-128
-130
Baten
Dagelijks Bestuur
169
12
12
12
12
12
Regionale Samenwerking
193
0
0
0
0
0
Overhead
115
93
93
0
0
0
APV en bijzondere wetten
22
18
18
18
18
18
KCC/Burgerzaken
737
709
445
334
325
325
Toerisme
2
2
2
2
2
2
Monumenten en Oudheidkunde
1
7
7
7
7
7
Structuur- en bestemmingsplannen
1
0
0
0
0
0
Volkshuisvesting
2
2
2
2
2
2
Omgevingsvergunningen
777
609
609
609
609
609
Grondexploitatie
15.920
14.076
11.126
10.343
8.200
0
Overige gronden
333
707
712
582
584
584
Wegen, paden, pleinen en parkeerbeleid
145
88
89
90
91
91
Openbare verlichting
17
25
25
25
25
25
Straatreiniging
99
50
50
50
50
50
Gladheidsbestrijding
4
6
6
6
6
6
Bruggen
9
15
15
15
15
15
Verkeer
5
16
16
16
16
16
Havens
157
148
152
152
152
152
Markten en standplaatsen
120
116
118
119
120
120
Centrale Antenne Installatie
1.634
1.625
1.674
1.698
1.718
1.718
Groenvoorzieningen
0
168
168
153
141
141
Kermissen en volksfeesten
218
220
220
221
221
221
Afvalstoffen
4.011
4.185
4.403
4.552
4.665
4.751
Riolering
3.090
6.268
7.372
7.667
7.981
8.064
WMO/Maatwerk
404
262
353
173
193
193
Jeugd en WMO Algemeen
610
577
539
542
545
545
Arbeidsmarktinstrumenten
85
197
235
197
150
150
Nazorg Nieuwjaarsbrand
170
186
180
182
183
183
Voorzieningen Onderwijshuisvesting
57
57
56
55
54
54
Onderwijsondersteunende activiteiten
143
153
175
182
189
194
Voorkoming schooluitval
33
27
27
27
27
27
Bevordering toegankelijkh onderwijs
0
0
0
0
0
0
Sportstimulering
9
0
0
0
0
0
Stadion FC Volendam
600
607
616
625
635
635
Gemeentelijke binnensportaccommodaties
448
425
431
437
444
444
Gemeentelijke buitensportaccommodaties
201
215
218
215
213
213
Zwembaden
142
142
151
151
151
151
Recreatie
24
24
24
24
24
24
Openbare Bibliotheken
19
0
0
0
0
0
Kunst en Cultuur
15
15
15
15
16
16
Kinderopvang/Peuterspeelzalen
0
0
0
0
0
0
Inkomensvoorziening
4.340
4.042
4.043
4.043
4.043
4.043
Bijzondere Bijstand
64
25
50
50
50
50
Begraafplaatsen
252
161
209
207
207
209
Beleggingen en treasury
69
289
288
286
285
285
Onroerende-zaakbelastingen
5.684
5.817
5.917
6.104
6.262
6.391
Overige belastingen
742
753
825
837
849
862
Algemene uitkering
38.999
40.638
42.539
43.869
44.764
45.724
Overige uitgaven en inkomsten
1.585
1.464
837
116
117
118

Toevoeging reserves

-15.685

-8.912

-6.438

-6.208

-7.012

-4.110

Onttrekking reserves

11.184

14.328

7.493

7.667

6.789

6.462

Totaal na mutaties reserves

0

1.076

379

84

782

1.489

Het besluit begroting en Verantwoording schrijft voor dat afzonderlijk inzicht gegeven in de ramingen voor overhead, onvoorzien en vennootschapsbelasting. Deze zijn hieronder gepresenteerd.

Onvoorzien
In de begroting 2019 is een structurele raming van € 180.000 opgenomen voor onvoorzien.

Overhead
De totaal geraamde lasten voor overhead bedragen € 12.093.000 in 2019. De geraamde baten bedragen in 2019 € 150.000.

Vennootschapsbelasting
Het geraamde bedrag voor vennootschapsbelasting is € 150.000.