Begroting 2019 Edam-Volendam

Financiering

Algemeen

Het doel van deze paragraaf is om de raad te informeren over het treasurybeleid en de beheersing van de financiële risico's. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's onder andere door middel van de financiering van het beleid en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn.

Voor treasury is het tijdig, juist en volledig beschikbaar hebben van financiële informatie van wezenlijk belang om de treasuryfunctie naar behoren uit te voeren. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de informatie die direct betrekking heeft op de aankoop van gronden en uitvoering van grote werken/prioriteiten etc. De kwaliteit van de treasuryfunctie is sterk afhankelijk van de informatie welke wordt aangeleverd door de verschillende afdelingen over de planning van hun activiteiten en de financiële gevolgen.

Een belangrijke factor bij het uitvoeren van het treasurybeleid, is het (verwachte en werkelijke) verloop van de rente. De gemeente Edam-Volendam stelt zelf geen rentevisie op maar zal aan de hand van rentevisies van gerenommeerde financiële instellingen haar beleid bepalen.

De ontwikkelingen van de economie op mondiaal niveau hebben invloed op de rentestanden. Het bestuur van de ECB (centrale bank van de EU) verwacht dat de maandelijkse opkoop van staatsleningen, bedoeld om de banken in Europa meer lucht te geven, voor het einde van 2018 wordt beëindigd. Nu de economie in Europa beter draait en de inflatie langzaam aan het oplopen is, heeft de ECB aangegeven om het opkoopprogramma in de periode september-december 2018 te verlagen van de huidige € 30 miljard naar € 15 miljard. Indien de inflatie binnen de verwachtingen, ± 2%, blijft zal het opkoopprogramma dus na december worden beëindigd. Het is de verwachting dat de rente in de loop van 2019 licht zal oplopen.

De historisch lage rentestanden hebben veel invloed op de rente die de banken vergoeden over de uitstaande tegoeden op de rekening-courant, de termijndeposito’s en natuurlijk ook op de rentetarieven voor leningen. In het geval van de gemeente Edam-Volendam was de lage rentestand de afgelopen jaren ongunstig. De lage rentestand maakt  het gunstiger om nieuwe leningen(schulden) aan te trekken en minder gunstig om veel liquide middelen in kas te houden. De gemeente heeft in 2018 gemiddeld € 5,1 mln. aan uitstaande middelen in rekening-courant bij het Rijk (schatkistbankieren). Door de lage rentestand ontvangt de gemeente hiervoor geen vergoeding.