Begroting 2019 Edam-Volendam

EMU saldo

Bedragen * € 1.000

Berekening EMU-saldo

2018

2019

2020

2021

2022

Exploitatiesaldo voor t/o reserves

-2.290

-673

-1.366

1.016

-853

Afschrijvingslasten exploitatie

6.639

7.489

8.100

8.674

8.975

Bruto dotaties voorzieningen

3.317

3.521

3.724

3.799

4.082

Investeringen

5.737

12.787

12.432

14.046

4.000

Baten derden niet in exploitatie

7.400

Desinvesteringen vaste activa

Aankoop bouwgronden

6.293

4.602

3.668

5.154

Baten bouwgrondexploitatie

14.079

11.126

10.343

Lasten voorzieningen derden

3.879

4.251

5.418

4.399

4.272

Verkoop van effecten

Berekende EMU-saldo

5.836

-177

-717

-2.710

3.932