Begroting 2019 Edam-Volendam

Algemeen

Voor u ligt de begroting 2019. Deze begroting bouwt voort op de resultaten die we in de afgelopen drie jaar gerealiseerd hebben. Alle ambities zijn in de begroting opgenomen en de begroting is ook voor de komende vier jaar sluitend. We blijven ook in 2019 investeren in een leefbaar, duurzaam en zorgzaam Edam-Volendam. Om dit te realiseren is onze samenleving het vertrek- en eindpunt. ‘Dienstverlening’, ‘Participatie’ en ‘Duurzaamheid’ zijn ook in 2019 belangrijke sleutelwoorden.

Onze inwoners, dorpsraden, bedrijven en instellingen zijn het hart van onze gemeente. Samen met hen zal in participatieve processen nieuw beleid vorm en inhoud krijgen. De uitvoering van plannen op het gebied van onze Economische Agenda, gebiedsaanpak Integrale Veiligheid, Vervoersplan, Buurtbemiddeling, inrichting Openbare Ruimte en het stimuleren van kunst en cultuur zijn hier enkele voorbeelden van.

Iedereen doet ertoe, iedereen doet naar eigen vermogen mee. We investeren daarom op preventie en daar waar het niet zelf lukt, hebben we met bedrijven en instellingen een vangnet ingericht. De gemeente blijft daarom investeren op bijvoorbeeld Werkplus, hoge kwaliteit van sportvoorzieningen, en een goed zorg- en hulpstelsel (WMO, Jeugdwerk en Werk en Inkomen).

Onze jeugd groeit gezond en veilig op. In 2019 gaan we door met de programma’s LEF en Samen Beter. Nieuw voor 2019 is dat niet alleen wordt gewerkt aan preventie maar ook aan handhaving omdat deze immers samengaan. Maatregelen worden nader uitgewerkt in het Preventie en Handhavingsplan.

Onze oudere inwoners kunnen zolang als mogelijk zelfstandig blijven wonen. In 2019 wordt het woon-zorg project Broeckgouw gerealiseerd dat een belangrijke bijdrage levert aan dit uitgangspunt.

We zorgen ervoor dat onze gemeente economisch aantrekkelijk blijft voor het vestigen en behoud van bedrijven. Samen met inwoners, dorpsraden en instellingen houden we het op straat veilig en toegankelijk. We gaan daarom een bedrijvigheidsvisie opstellen evenals  een vernieuwd horecabeleid. Ook is er geld vrijgemaakt voor de doorontwikkeling van het Economisch Platform.

Duurzaamheid is een belangrijke pijler. In MRA sluiten we aan bij de ontwikkelingen rond circulaire economie. daarnaast werken we bijvoorbeeld aan bewustwordingscampagnes voor afvalinzameling voor hergebruik. Het aantal slimme ondergrondse afvalcontainers zal worden uitgebreid, vastgoed en openbare verlichting zal duurzaam worden ontwikkeld en ingericht, het delen van voertuigen en kwaliteitstoerisme worden gestimuleerd. Voor behoud van onze natuur en landschap zal een plan van aanpak worden ontwikkeld.

Duurzaamheid gaat ook over onze rol als werkgever en een goede dienstverlening. Goed werkgeverschap geven wij vorm door onze collega’s goed toe te  blijven rusten op hun taak. Dit krijgt vorm door het creëren van een veilige werkomgeving en voorwaarden te scheppen voor het investeren in kennis en vaardigheden.

Steeds meer zaken worden regionaal afgestemd. Edam-Volendam zal zich sterk inspannen om een bijdrage te leveren aan de regionale samenleving. Zeker op het gebied van Economie, recreatie en toerisme wil de gemeente een voortrekkersrol nemen.

Onze inwoners kunnen rekenen op goede dienstverlening. Zo blijft “Gewoon Goed” de basis van ons handelen. Ook in 2019 gaan we voor die 8+.

Onderdeel van de goede dienstverlening is het toegankelijk en transparant maken van het beleid van de gemeente. De begroting voor 2019 verschijnt dit jaar voor het eerst in digitale vorm. Hierna volgen de andere beleidsdocumenten zoals Winternota, Jaarrekening en Zomernota. De gehele cyclus van Begroten naar Verantwoorden wordt hiermee actueel en digitaal voor iedere inwoner van de gemeente inzichtelijk en toegankelijk.

De inrichting van de begroting volgt de verschillende Programma’s waarin het beleid voor 2019 is opgenomen. Per Programma zijn de Speerpunten voor 2019 beschreven  In de Paragrafen treft u een aantal specifieke onderwerpen aan zoals lokale heffingen en verbonden partijen. In het hoofdstuk Financiën is de financiële opbouw van de begroting opgenomen waarin de financiële consequenties van de mutaties voor Bestaand Beleid, Autonome Ontwikkelingen en Nieuw Beleid & Investeringen per Programma  zijn verwerkt.
De financiële positie van de gemeente geeft vooralsnog een positief beeld voor de komende jaren. Bestaand Beleid, Autonome ontwikkelingen en Voorstellen voor Nieuw Beleid op basis van de Zomernota zijn verwerkt . Tot het vaststellen van deze begroting zullen nog een aantal voorstellen aan de Raad gepresenteerd worden die van invloed zullen zijn op de financiële positie.
Wij  kijken in het komende begrotingsjaar uit naar voortzetting van onze constructieve samenwerking.

Het college