Begroting 2019 Edam-Volendam

Lokale heffingen

Algemeen

Deze paragraaf geeft een overzicht van de diverse lokale heffingen op hoofdlijnen. Hiermee ontstaat inzicht in de lokale lastendruk, wat van belang is voor de integrale afweging tussen enerzijds beleid en anderzijds inkomsten. Tevens wordt in grote lijnen weergegeven welk beleid de gemeente in het begrotingsjaar zal voeren ten aanzien van de lokale heffingen en de kwijtschelding hiervan.
Het fiscale instrumentarium van de gemeente is opgebouwd uit belastingen en rechten (of retributies), tezamen aangeduid als heffingen. Belastingen zijn gedwongen betalingen aan de overheid waar geen rechtstreekse individuele tegenprestatie tegenover staat en die krachtens algemene regels worden geheven. Rechten (of retributies) zijn betalingen die door de overheid worden gevorderd voor een individueel bewezen dienst.

Overzicht belastingmaatregelen 2019

Voor de onroerendezaakbelastingen, toeristenbelasting, hondenbelasting, precariobelasting en het reinigingsrecht wordt voor 2019 een inflatiecorrectie toegepast van 1,5%. Voor de afvalstoffenheffing wordt eveneens een inflatiecorrectie toegepast van 1,5% met een opslag van 2,65% ter compensatie van de gestegen stortkosten. Gestreefd wordt naar een kostendekking van 100%. Voor de rioolheffingen wordt conform het door de gemeenteraad in februari 2018 vastgestelde Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) een stijging van 2,5% exclusief inflatie toegepast. Inclusief inflatie stijgen de rioolheffingen met 4%. Gestreefd wordt naar een kostendekking van 100%.

Overzicht lokale heffingen

Onderstaande tabel geeft weer welke opbrengsten uit de lokale heffingen zijn geraamd als dekkings-
middelen in de begroting. Het totaal van de inkomsten neemt in 2019 ten opzichte van 2018 toe met
€ 212.000 (1,4%).

Bedragen * € 1.000

Belastingsoort

Rekening
2017

Begroting 2018
dynamisch

Begroting
2019

Leges andere vergunningen

 22

 18

 18

Leges verklaring goed gedrag

 18

 21

 21

Leges burgerlijke stand

 59

 50

 50

Leges baliewerkzaamheden/BRP

 6

 11

 11

Leges naturalisatie

 25

 17

 17

Leges reisdocumenten

 430

 430

 155

Leges rijbewijzen

 181

 168

 179

Leges omgevingsvergunningen

 777

 609

 609

Leges parkeerontheffingen

 47

 45

 46

Bruggeld

 -

 -

 -

Havengeld

 100

 91

 95

Marktgeld

 41

 36

 36

Afvalstoffenheffing

 3.446

 3.561

3.774

Reinigingsrechten

 146

 142

 147

Rioolheffing eigenaren niet-woningen

 321

 -

 -

Rioolheffing eigenaren woningen

 2.699

 3.064

 3.221

Rioolheffingen gebruikers

 68

 71

 71

Leges invalidenparkeerkaarten

 8

 4

 4

Grafrechten incl. algemeen onderhoud

 113

 97

 97

Grafrechten afkoop algemeen onderhoud

 49

 40

 40

OZB eigenaren woningen

 3.810

 3.896

 3.964

OZB eigenaren niet-woningen

 1.078

 1.922

 1.954

OZB gebruikers niet-woningen

 796

 -

 -

Hondenbelasting

 125

 119

 126

Precariobelasting

 33

 33

 35

Toeristenbelasting

 553

 589

 574

Totaal

 14.951

15.030

 15.242

Het merendeel van de lokale inkomsten in 2019 bestaat uit de onroerendezaakbelastingen (39%), reinigingsheffingen (afvalstoffenheffing en reinigingsrecht) (25%) en rioolheffing eigenaren (21%).

Kwijtscheldingsbeleid

De gemeente Edam-Volendam heeft voor de onroerendezaakbelastingen en afvalstoffenheffing een kwijtscheldingsregeling vastgesteld. Huishoudens met een inkomen op minimumniveau komen in aanmerking voor kwijtschelding. Kwijtschelding wordt verleend op basis van 100% van de bijstandsnorm, waarbij tevens een vermogenstoets plaats heeft. Afhankelijk van de inkomens- en vermogenstoetsen worden de beide belastingen voor minima geheel of gedeeltelijk kwijtgescholden. In de begroting 2019 is rekening gehouden met een bedrag voor kwijtschelding € 85.000.