Begroting 2019 Edam-Volendam

Geprognosticeerde meerjarenbalans

Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo wordt in het BBV voorgeschreven dat bij de uiteenzetting van de financiële positie een geprognosticeerde balans moet worden opgenomen. Deze balans moet meerjarig zijn en geeft inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte.

In de prognose zitten veel aannames omdat de toekomstige mutaties ongewis zijn. Het vertrekpunt is de jaarrekening 2017. Onderstaand wordt per jaarschijf de geprognosticeerde eindbalans gepresenteerd.

Bedragen * € 1.000

ACTIVA

2018

2019

2020

2021

2022

Immateriële vaste activa

-

-

-

-

-

Materiële vaste activa

115.126

124.467

128.515

126.487

121.512

Financiële vaste activa

10.300

11.448

11.202

10.961

10.719

Totaal vaste activa

125.426

135.915

139.717

137.448

132.231

Voorraden

-12.498

-3.003

-8.201

-

-

Uitzettingen

6.100

7.100

7.100

7.100

7.100

Overlopende activa

1.000

1.100

1.100

1.100

1.100

Totaal vlottende activa

-5.398

5.197

-1

8.200

8.200

TOTAAL ACTIVA

120.028

141.112

139.716

145.648

140.431

PASSIVA

2018

2019

2020

2021

2022

Eigen vermogen

60.243

65.037

63.292

64.223

62.586

Voorzieningen

13.048

10.670

8.977

8.377

8.187

Vaste schuld

15.846

14.019

12.289

10.559

8.829

Totaal vaste passiva

89.137

89.726

84.558

83.159

79.602

Vlottende schuld

26.341

47.036

50.808

58.139

56.479

Overlopende passiva

4.550

4.350

4.350

4.350

4.350

Totaal vlottende passiva

30.891

51.386

55.158

62.489

60.829

TOTAAL PASSIVA

120.028

141.112

139.716

145.648

140.431