Begroting 2019 Edam-Volendam

Overzicht en verloop reserves en voorzieningen

In deze bijlage treft u een drietal overzichten aan, te weten:

  • overzicht reserves
  • overzicht voorzieningen
  • meerjarig overzicht reserves

Overzicht reserves

Nummer

Naam

2019

Beginsaldo

Onttrekking

Toevoeging

Eindsaldo

095.000

Algemene reserve

21.910

-944

1.534

22.500

095.010

Grondexploitatie

804

-36

0

769

095.030

Onderhoud bruggen

704

-309

540

935

095.040

Automatisering

374

-133

110

351

095.050

Onderhoud inrichting huisvesting

139

-28

0

110

095.060

Frictiekosten regionalisering brandweer

0

0

0

0

095.070

Dorpshart Volendam

0

0

0

0

095.080

Aanleg 3e ontsluitingsweg

3.975

0

0

3.975

095.090

Onderhoud gemeente-eigendommen

2.803

-212

195

2.787

095.100

Stads- en dorpsvernieuwing

69

-5

0

65

095.110

Uitvoering baggerwerken

1.485

-601

196

1.080

095.120

Afkoop onderhoud graven/nissen

0

0

0

0

095.130

Kinderopvang/Peuterspeelzaalwerk

0

0

0

0

095.140

Verkiezingen

0

0

0

0

095.150

Huisvesting sporthallen/zalen

418

-49

71

440

095.160

Inrichting sporthallen/zalen

138

-100

80

117

095.170

Bijzondere sportdoeleinden

0

0

0

0

095.190

Onderhoud buitensportaccommodaties

1.741

-178

170

1.733

095.200

Individueel loopbaanbudget

206

0

0

206

095.210

Frictie algemene reorganisaties

0

0

0

0

095.230

Centrale Antenne Installatie

393

-96

65

362

095.240

Onderwijshuisvesting

1.023

-1.509

1.585

1.099

095.250

Kosten fiscale controle en ondersteuning

27

0

0

27

095.270

Tractie

1.507

-510

257

1.254

095.280

Gemeentelijke huisvesting

2.218

-27

290

2.481

095.290

Volkshuisvestingsdoeleinden

0

0

0

0

095.300

Vaststellingsovereenkomst

744

-69

17

693

095.310

Wegenbeheersplan

2.524

-723

940

2.741

095.320

Renovatie Waterdam

1.911

-165

35

1.782

095.330

Sociaal-Domein

3.504

-552

0

2.952

095.340

Plan aanpak drugsbestrijding/verslavingsbeleid

0

0

0

0

095.360

Transitiekosten BaanStede

602

0

0

602

095.370

VBK Bestemmingsplan buitengebied

0

0

0

0

095.380

Zorgfonds

0

0

0

0

095.390

Verbouwing kantine buitendienst

0

0

0

0

095.410

Afvalstoffen

0

0

0

0

095.420

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

0

0

0

0

095.430

Verlichting

0

0

0

0

095.440

Onderzoek verbindingsweg

0

0

0

0

095.460

Rekenkamercommissie

35

0

0

35

095.470

Beschoeiingen/walmuren

699

-154

70

616

095.480

Onderhoud havens

551

-70

40

521

095.490

Structuurfonds

0

0

0

0

095.500

Groenvoorzieningen

35

0

0

35

095.520

Elektronische dienstverlening

6

0

4

10

095.540

Verbouwing brandweerkazerne Volendam

0

0

0

0

095.550

Bovenplanse voorzieningen

0

0

0

0

095.560

Digitalisering B&W proces

0

0

0

0

095.570

Dijkversterking

775

-19

0

756

095.580

Egalisatiereserve MAVO terrein Julianaweg

0

0

0

0

095.590

Amateuristische kunstbeoefening

0

0

0

0

095.600

Sportaccommodatiefonds

2.277

-171

27

2.133

095.610

Rechtspositie politieke ambtsdrager

0

0

0

0

095.620

Jeugd en Gezin

213

-31

0

182

095.640

Bouw stadion FC Volendam

185

-75

0

110

095.650

Toerisme

0

0

0

0

095.670

Speelwerktuigen

690

-113

97

673

095.730

Elektronisch Kinddossier

0

0

0

0

095.750

Budgetoverheveling

0

0

0

0

095.760

Risicofonds wijksteunpunt

46

0

0

46

095.770

Toeristisch Centrum Volendam

938

-103

0

835

095.780

Jeugdgezondheidszorg (GGD)

75

-10

0

65

095.790

Verbouwing Haven 154-156

137

-7

0

130

095.810

PX

201

-110

10

101

095.820

Verplaatsen markt Volendam

30

-6

0

24

095.850

Ontwikkeling gebied Harlingenlaan

1.506

-159

105

1.452

095.860

Bovenwijkse voorzieningen

1.762

-53

0

1.708

095.870

Risico Maria Goretti

500

0

0

500

095.880

Huisvesting 't Nest

193

0

0

193

096.200

Informatiebeleidsplan 2012-2014

-1

0

0

-1

096.210

Multifunctionele accommodatie (MFA)

4.984

-134

0

4.849

096.220

Amortisatie oude gebouwen (MFA)

339

-1

0

339

096.250

Infrastructuur nabij MFA

0

0

0

0

096.260

Sportvoorzieningen Oosthuizen

0

0

0

0

096.270

Sportvoorzieningen Kwadijk

0

0

0

0

096.280

Vitalisering dorpskernen

53

-30

0

23

096.290

Recreatieve voorzieningen nabij Etersheim

138

0

0

138

096.300

P&R-terrein nabij de ijsbaan in Oosthuizen

121

0

0

121

096.310

Bestemmings- en structuurplannen

0

0

0

0

Totaal reserves

65.710

-7.492

6.438

64.656

Overzicht voorzieningen

Bedragen * 1.000

2019

Naam

Beginsaldo

Onttrekking

Toevoeging

Eindsaldo

Dubieuze debiteuren

189

0

0

189

Uitgifte eigen graven

258

-36

26

248

Tijdelijke afkoop onderhoud graven

240

-36

40

244

Pensioenverplichtingen (gewezen) wethouders

1.862

-44

4

1.822

Nog te maken kosten grondcomplexen

135

0

0

135

Exploitatiecomplex Ind. Oosthuizerweg

0

0

0

0

Dirk van Sliekerfonds

253

0

1

254

G.R.P.

6.723

-4.068

3.294

5.949

Rente Nazorggelden

914

0

45

959

Risico BCF/BTW

0

0

0

0

APPA

133

-67

0

66

Arbeidsongeschiktheid wethouders

3

0

0

3

PX

880

0

110

990

Openbaar groen

0

0

0

0

Totaal voorzieningen

11.590

-4.251

3.521

10.859

Meerjarig overzicht reserves

Bedragen * € 1.000

Nummer

Naam

2019

2020

2021

2022

095.000

Algemene reserve

22.500

23.368

25.923

25.886

095.010

Grondexploitatie

769

738

708

678

095.030

Onderhoud bruggen

935

812

705

603

095.040

Automatisering

351

264

158

51

095.050

Onderhoud inrichting huisvesting

110

82

54

26

095.060

Frictiekosten regionalisering brandweer

0

0

0

0

095.070

Dorpshart Volendam

0

0

0

0

095.080

Aanleg 3e ontsluitingsweg

3.975

3.975

3.975

3.975

095.090

Onderhoud gemeente-eigendommen

2.787

2.651

2.509

2.367

095.100

Stads- en dorpsvernieuwing

65

60

55

55

095.110

Uitvoering baggerwerken

1.080

707

500

292

095.120

Afkoop onderhoud graven/nissen

0

0

0

0

095.130

Kinderopvang/Peuterspeelzaalwerk

0

0

0

0

095.140

Verkiezingen

0

0

0

0

095.150

Huisvesting sporthallen/zalen

440

415

386

359

095.160

Inrichting sporthallen/zalen

117

110

122

134

095.170

Bijzondere sportdoeleinden

0

0

0

0

095.190

Onderhoud buitensportaccommodaties

1.733

1.685

1.591

1.497

095.200

Individueel loopbaanbudget

206

206

206

206

095.210

Frictie algemene reorganisaties

0

0

0

0

095.230

Centrale Antenne Installatie

362

313

240

169

095.240

Onderwijshuisvesting

1.099

1.200

1.302

1.414

095.250

Kosten fiscale controle en ondersteuning

27

27

27

27

095.270

Tractie

1.254

982

705

350

095.280

Gemeentelijke huisvesting

2.481

2.743

3.003

3.264

095.290

Volkshuisvestingsdoeleinden

0

0

0

0

095.300

Vaststellingsovereenkomst

693

641

590

540

095.310

Wegenbeheersplan

2.741

2.650

2.001

1.353

095.320

Renovatie Waterdam

1.782

1.595

1.427

1.251

095.330

Sociaal-Domein

2.952

2.584

2.490

2.396

095.340

Plan aanpak drugsbestrijding/verslavingsbeleid

0

0

0

0

095.360

Transitiekosten BaanStede

602

602

602

602

095.370

VBK Bestemmingsplan buitengebied

0

0

0

0

095.380

Zorgfonds

0

0

0

0

095.390

Verbouwing kantine buitendienst

0

0

0

0

095.410

Afvalstoffen

0

0

0

0

095.420

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

0

0

0

0

095.430

Verlichting

0

0

0

0

095.440

Onderzoek verbindingsweg

0

0

0

0

095.460

Rekenkamercommissie

35

35

35

35

095.470

Beschoeiingen/walmuren

616

568

518

476

095.480

Onderhoud havens

521

495

470

444

095.490

Structuurfonds

0

0

0

0

095.500

Groenvoorzieningen

35

35

35

35

095.520

Elektronische dienstverlening

10

10

10

10

095.540

Verbouwing brandweerkazerne Volendam

0

0

0

0

095.550

Bovenplanse voorzieningen

0

0

0

0

095.560

Digitalisering B&W proces

0

0

0

0

095.570

Dijkversterking

756

737

718

699

095.580

Egalisatiereserve MAVO terrein Julianaweg

0

0

0

0

095.590

Amateuristische kunstbeoefening

0

0

0

0

095.600

Sportaccommodatiefonds

2.133

1.991

1.849

1.733

095.610

Rechtspositie politieke ambtsdrager

0

0

0

0

095.620

Jeugd en Gezin

182

152

123

94

095.640

Bouw stadion FC Volendam

110

73

84

115

095.650

Toerisme

0

0

0

0

095.670

Speelwerktuigen

673

641

625

627

095.730

Elektronisch Kinddossier

0

0

0

0

095.750

Budgetoverheveling

0

0

0

0

095.760

Risicofonds wijksteunpunt

46

46

46

46

095.770

Toeristisch Centrum Volendam

835

733

631

530

095.780

Jeugdgezondheidszorg (GGD)

65

55

45

35

095.790

Verbouwing Haven 154-156

130

123

117

111

095.810

PX

101

0

0

0

095.820

Verplaatsen markt Volendam

24

18

12

6

095.850

Ontwikkeling gebied Harlingenlaan

1.452

1.398

1.346

1.294

095.860

Bovenwijkse voorzieningen

1.708

1.655

1.602

1.550

095.870

Risico Maria Goretti

500

500

500

500

095.880

Huisvesting 't Nest

193

193

193

193

096.200

Informatiebeleidsplan 2012-2014

-1

-1

-1

-1

096.210

Multifunctionele accommodatie (MFA)

4.849

4.715

4.581

4.446

096.220

Amortisatie oude gebouwen (MFA)

339

338

338

337

096.250

Infrastructuur nabij MFA

0

0

0

0

096.260

Sportvoorzieningen Oosthuizen

0

0

0

0

096.270

Sportvoorzieningen Kwadijk

0

0

0

0

096.280

Vitalisering dorpskernen

23

23

23

23

096.290

Recreatieve voorzieningen nabij Etersheim

138

138

138

138

096.300

P&R-terrein nabij de ijsbaan in Oosthuizen

121

121

121

121

096.310

Bestemmings- en structuurplannen

0

0

0

0

Totaal reserves

64.656

63.206

63.438

61.095