Begroting 2019 Edam-Volendam

Overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld

bedragen * € 1.000

Omschrijving

Jaarrekening 2017

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten

0.1

Bestuur

-1.758

-1.821

-1.702

-1.711

-1.739

-1.738

0.10

Mutaties reserves

0

-60

-110

-110

-110

-110

0.4

Overhead

-11.175

-11.671

-11.665

-11.614

-11.534

-11.650

5.3

Cultuur

-5

-15

-15

-15

-15

-15

Totaal Lasten Programma 1 Bestuur

-12.938

-13.567

-13.492

-13.450

-13.398

-13.513

0.2

Burgerzaken

-981

-1.104

-1.004

-926

-974

-984

0.4

Overhead

-18

-82

-76

-78

-79

-80

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-2.561

-2.628

-2.643

-2.700

-2.744

-2.736

1.2

Openbare orde en veiligheid

-654

-1.035

-1.074

-1.039

-1.220

-1.229

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-7

-8

-8

-8

-8

-8

8.3

Wonen en bouwen

-9

-35

-33

-32

-33

-33

Totaal Lasten Programma 2 Publiek, Veiligheid en JZ

-4.230

-4.892

-4.838

-4.783

-5.058

-5.071

0.10

Mutaties reserves

0

-100

-105

-105

-105

-105

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-355

-317

-344

-352

-358

-363

0.4

Overhead

-55

-195

-95

-95

-95

-95

3.1

Economische ontwikkeling

-81

-148

-211

-147

-120

-86

3.4

Economische promotie

-150

-172

-250

-256

-261

-265

5.4

Musea

-8

-15

-21

-22

-22

-23

5.5

Cultureel erfgoed

-216

-205

-278

-213

-216

-217

7.4

Mileubeheer

-433

-610

-474

-480

-484

-489

8.1

Ruimtelijke ordening

-501

-558

-596

-551

-556

-545

8.2

Grondexploitaitie (niet-bedrijventer.)

-10.663

-14.618

-9.941

-9.142

-5.435

-288

8.3

Wonen en bouwen

-990

-1.202

-1.735

-1.802

-1.806

-1.495

Totaal Lasten Programma 3 Ruimtelijke Ontwikkeling

-13.453

-18.141

-14.049

-13.165

-9.459

-3.971

0.10

Mutaties reserves

0

-2.819

-1.851

-1.551

-861

-861

0.2

Burgerzaken

-3

-4

-4

-4

-4

-4

2.1

Verkeer en vervoer

-4.258

-4.623

-5.424

-5.937

-6.143

-6.227

2.2

Parkeren

-118

-286

-328

-356

-332

-334

2.3

Recreatieve havens

-3

-3

-3

-3

-3

-3

2.4

Economische haven en waterwegen

-1.205

-1.150

-1.383

-1.168

-1.100

-1.092

3.3

Bedrijvenloker en bedrijfsregelingen

-44

-63

-72

-73

-74

-74

5.7

Openbaar groen en recreatie

-2.588

-2.996

-3.047

-3.114

-2.990

-3.083

7.1

Volksgezondheid

0

0

0

0

0

0

7.2

Riolering

-1.927

-4.653

-5.515

-5.853

-6.188

-6.313

7.3

Afval

-3.530

-3.597

-3.755

-3.767

-3.732

-3.711

8.1

Ruimtelijke ordening

-752

-819

-866

-866

-904

-912

Totaal Lasten Programma 4 Ruimtelijk Beheer

-14.428

-21.014

-22.247

-22.693

-22.331

-22.615

0.10

Mutaties reserves

0

-4.225

-2.091

-2.178

-2.218

-2.237

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-107

-106

-105

-105

-104

-104

0.4

Overhead

-239

-252

-257

-262

-268

-273

4.1

Openbaar basisonderwijs

-199

-228

-231

-232

-234

-234

4.2

Onderwijshuisvesting

-1.434

-1.337

-1.393

-1.389

-1.386

-1.379

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-1.047

-1.227

-1.049

-1.109

-1.122

-1.157

5.1

Sportbeleid en activering

-398

-701

-735

-743

-751

-758

5.2

Sportaccommodaties

-2.873

-3.515

-3.356

-3.525

-3.537

-3.513

5.3

Cultuur

-207

-297

-334

-337

-314

-317

5.4

Musea

-113

-149

-129

-164

-154

-154

5.6

Media

-669

-679

-714

-723

-732

-740

5.7

Openbaar groen en recreatie

-185

-259

-351

-399

-405

-387

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-3.009

-3.439

-3.036

-3.074

-3.071

-3.059

6.2

Wijkteams

-903

-1.296

-1.312

-1.317

-1.313

-1.315

6.3

Inkomensregelingen

-5.558

-5.641

-5.369

-5.387

-5.379

-5.389

6.4

Begeleide participatie

-2.693

-2.666

-2.523

-2.470

-2.474

-2.477

6.5

Arbeidsparticipatie

-493

-501

-535

-560

-572

-592

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

-944

-836

-988

-1.012

-1.015

-1.018

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-2.895

-3.400

-3.242

-3.398

-3.512

-3.546

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-3.493

-4.216

-4.490

-4.498

-4.509

-4.519

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

-318

-239

-191

-191

-191

-191

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-351

-500

-350

-350

-350

-350

7.1

Volksgezondheid

-1.227

-1.340

-1.419

-1.438

-1.457

-1.471

7.4

Mileubeheer

-2

-2

-2

-2

-2

-2

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-491

-210

-232

-236

-240

-241

Totaal Lasten Programma 5 Sociaal Domein/Samenleving

-29.849

-37.260

-34.434

-35.098

-35.307

-35.422

0.1

Bestuur

-97

-123

-125

-126

-128

-130

0.10

Mutaties reserves

-15.685

-1.707

-2.280

-2.264

-3.718

-797

0.2

Burgerzaken

-7

-14

-7

-7

-7

-7

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-190

-1.190

-256

-266

-324

-325

0.5

Treasury

-405

-127

42

16

-17

160

0.61

OZB Woningen

-178

-136

-184

-187

-154

-156

0.62

OZB niet-Woningen

-41

-27

-27

-27

-28

-28

0.64

Belastingen overig

-180

-251

-228

-231

-235

-238

0.8

Overige baten en lasten

-1.641

119

112

-147

-42

-142

0.9

VPB Vennootschapsbelasting

-330

-150

-150

-150

-150

-150

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-8

-13

-9

-13

-9

-4

Totaal Lasten Programma 6 Financiën en Alg dekkingsm

-18.762

-3.618

-3.112

-3.403

-4.812

-1.819

Totaal Lasten

-93.659

-98.493

-92.173

-92.592

-90.364

-82.410

Baten

0.1

Bestuur

362

12

12

12

12

12

0.10

Mutaties reserves

0

571

133

196

217

216

0.4

Overhead

115

93

93

0

0

0

Totaal Baten Programma 1 Bestuur

477

676

238

208

228

228

0.10

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0

0.2

Burgerzaken

737

709

445

334

325

325

1.2

Openbare orde en veiligheid

22

18

18

18

18

18

Totaal Baten Programma 2 Publiek, Veiligheid en JZ

760

727

463

352

343

343

0.10

Mutaties reserves

0

2.700

302

297

295

289

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

333

444

445

312

312

312

5.5

Cultureel erfgoed

3

9

9

9

9

9

8.1

Ruimtelijke ordening

1

0

0

0

0

0

8.2

Grondexploitaitie (niet-bedrijventer.)

15.920

14.338

11.393

10.613

8.473

273

8.3

Wonen en bouwen

778

611

611

611

611

611

Totaal Baten Programma 3 Ruimtelijke Ontwikkeling

17.035

18.102

12.760

11.841

9.699

1.493

0.10

Mutaties reserves

0

2.315

2.035

2.341

2.055

2.037

0.63

Parkeerbelasting

47

45

46

47

48

48

2.1

Verkeer en vervoer

232

154

154

154

155

155

2.3

Recreatieve havens

38

38

38

38

38

38

2.4

Economische haven en waterwegen

119

110

114

114

114

114

3.3

Bedrijvenloker en bedrijfsregelingen

120

116

118

119

120

120

5.7

Openbaar groen en recreatie

218

388

389

374

362

362

7.2

Riolering

3.090

6.268

7.372

7.667

7.981

8.064

7.3

Afval

4.011

4.185

4.403

4.552

4.665

4.751

8.1

Ruimtelijke ordening

1.634

1.625

1.674

1.698

1.718

1.718

Totaal Baten Programma 4 Ruimtelijk Beheer

9.509

15.245

16.342

17.103

17.254

17.406

0.10

Mutaties reserves

0

4.696

3.300

3.255

2.864

2.816

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

68

69

70

71

72

72

4.1

Openbaar basisonderwijs

24

25

25

25

25

25

4.2

Onderwijshuisvesting

57

57

56

55

54

54

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

167

170

193

200

207

212

5.2

Sportaccommodaties

1.394

1.384

1.410

1.424

1.438

1.437

5.4

Musea

15

15

15

15

16

16

5.6

Media

19

0

0

0

0

0

5.7

Openbaar groen en recreatie

30

30

30

30

30

30

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

697

639

634

637

640

640

6.2

Wijkteams

0

0

0

0

0

0

6.3

Inkomensregelingen

4.404

4.067

4.093

4.093

4.093

4.093

6.4

Begeleide participatie

0

197

235

197

150

150

6.5

Arbeidsparticipatie

85

0

0

0

0

0

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

66

12

13

13

13

13

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

338

250

340

160

180

180

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

0

40

0

0

0

0

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

252

161

209

207

207

209

Totaal Baten Programma 5 Sociaal Domein/Samenleving

7.616

11.811

10.622

10.381

9.987

9.945

0.10

Mutaties reserves

11.184

4.046

1.722

1.578

1.359

1.105

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

70

97

93

94

95

96

0.5

Treasury

69

289

288

286

285

285

0.61

OZB Woningen

3.810

3.896

3.964

4.112

4.231

4.322

0.62

OZB niet-Woningen

1.874

1.922

1.954

1.992

2.030

2.069

0.64

Belastingen overig

189

167

191

193

195

198

0.7

Algemene uitkering Gemeentefonds

39.720

41.361

43.261

43.869

44.764

45.724

0.8

Overige baten en lasten

785

635

12

12

12

12

3.4

Economische promotie

553

586

634

644

654

664

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

9

9

9

9

10

10

Totaal Baten Programma 6 Financiën en Alg dekkingsm

58.263

53.007

52.128

52.790

53.636

54.485

Totaal Baten

93.659

99.568

92.552

92.676

91.147

83.899

Totaal taakvelden incl. mutaties reserves

0

1.076

379

84

782

1.489