Begroting 2019 Edam-Volendam

Ruimtelijke Ontwikkeling

Verkeersontsluitingen Waterrijk

Portefeuillehouder: Wim Runderkamp

Coalitieakkoord

De ontsluiting van Waterrijk via een brug over de ringvaart naar de A7 of via het spoor naar de N247 is tot op heden niet realiseerbaar gebleken. Denk hierbij aan de afwijzing van medewerking van gemeente Beemster, welke behoort tot het Werelderfgoed. De bestaande infrastructuur (Seevancksweg) is opgewaardeerd/ vernieuwd en kan de ontwikkeling van Waterrijk vooralsnog aan. Om eventuele mogelijkheden in de verdere toekomst niet te frustreren is in het stedenbouwkundig plan met beide genoemde ontsluitingsopties rekening gehouden. Bij toekomstige besluiten dient er rekening gehouden te worden met beide tot nu toe niet realiseerbaar gebleken opties.

Nadere toelichting

Hoewel de extra ontsluitingen tot op heden niet haalbaar zijn gebleken is het zaak bij verdere planontwikkeling rekening te houden met  het gestelde in het coalitieakkoord.

Wat willen we bereiken?

Een goede verkeersaansluiting  van de wijk op de bestaande omgeving is planologisch gezien gewenst.

Wat gaan we daarvoor doen?

Verkeersontsluitingen Waterrijk

2019

2020

2021

2022

Wat mag het kosten?

Er zal binnen de exploitatieovereenkomst in een goede verkeersaansluiting voorzien moeten worden.