Begroting 2019 Edam-Volendam

Ruimtelijke Ontwikkeling

Wonen & Volkshuisvesting

Portefeuillehouder: Albert Koning

Coalitieakkoord

De Woonvisie is gereed. Parallel daaraan zal de Woonzorgvisie worden opgesteld en daar waar mogelijk worden geïntegreerd. Belanghebbende partijen zoals corporaties en zorgaanbieders zullen hierbij worden betrokken. Op basis van deze documenten zal worden bepaald wat wenselijke programma's zijn voor specifieke inbreilocaties zodat op de juiste plaatsen en naar behoefte onder meer eengezinswoningen, seniorenwoningen, zorgwoningen en woningen voor éénpersoonshuishoudens worden gerealiseerd. De urgentie voor woningzoekende senioren in onze hele gemeente, met name in Edam en Oosthuizen is hoog en dient zo snel als mogelijk te worden opgelost.

Er zal een visie op de ouder wordende inwoner worden opgesteld om bij nieuwe ontwikkelingen goed te kunnen anticiperen op de toekomst.

Nadere toelichting

Het opstellen van een woonvisie als basis waarop de corporaties voorstellen kunnen doen voor het opstellen van prestatieafspraken is een wettelijke taak. De woonvisie is in 2017 vastgesteld.
Op basis van de geactualiseerde demografische gegevens zullen op inbreilocaties onder andere de benodigde woningen voor senioren en eenpersoonshuishoudens ingepland worden. Voor de woonzorgvisie wordt verwezen naar programma 5 Sociaal Domein/ Samenleving.

Wat willen we bereiken?

Het bevorderen van een goed woonklimaat in Edam-Volendam.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wonen & Volkshuisvesting

2019

2020

2021

2022

Actualisering Woonvisie

X

X

Toetsen prestatie afspraken woningcorporaties

X

X

X

X

Visievorming ouder wordende inwoners

X

Visievorming betaalbare jongerenhuisvesting

X

Wat mag het kosten?

De reguliere lasten voor dit onderdeel zijn integraal opgenomen in de begroting. Daarnaast is het werkbudget voor Wonen en Volkshuisvesting verhoogd met € 15.000 structureel. Dit wordt nader toegelicht bij het onderdeel Financiën van dit programma.