Begroting 2019 Edam-Volendam

Ruimtelijke Ontwikkeling

Woningbouw in alle kernen

Portefeuillehouder: Albert Koning

Coalitieakkoord

Woningbouw is wenselijk in alle kernen in de nieuwe gemeente. Dit zal gebeuren met respect voor lintbebouwing en passend in de omgeving en het landschap. De bestaande en de te actualiseren demografische onderzoeksrapporten met betrekking tot de diverse gemeentelijke kernen moeten duidelijk maken wat de woningbehoefte is in alle categorieën op kortere en langere termijn. De hoeveelheid woningbouw voor starters, senioren en woningen geschikt voor zorg op maat en de gebouwen voor intramurale zorg, moeten hiervan afgeleid worden. Mede in overleg met de woningbouwcorporaties en zorginstellingen kan worden bepaald hoe hier invulling aan te geven.

De succesvolle afronding van lopende projecten, zoals de Broeckgouw en Waterrijk, is een prioriteit.

Nadere toelichting

In de Woonvisie formuleert de gemeente een visie op middellange termijn van vijf jaar die drie thema’s beslaat: ‘Woningvoorraadontwikkeling’, ‘Kernvoorraad’ en ‘Wonen en Zorg’. Het doel van deze Woonvisie is activiteiten te formuleren die de gemeente zelf in de komende jaren op gaat pakken, een basis te leggen voor implementatie door aanvullende besluitvorming en een kader te bieden voor het maken van prestatieafspraken met woningbouwcorporaties. Bovendien levert deze Woonvisie inhoudelijk de input voor de regionale woonagenda van de deelregio MRA-Noord.

Wat willen we bereiken?

  1. De gewenste ruimtelijke ontwikkeling vast te leggen in planologische regelingen.
  2. Het bevorderen van een goed woonklimaat.
  3. Behoud van lintbebouwing en karakteristiek landschap in kleinere kernen.
  4. Verbetering van leefbaarheid kleinere kernen.
  5. Prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties inclusief huurdersorganisaties.
  6. Actuele planning inzet Projectbureau Broeckgouw gedurende de resterende periode.

Wat gaan we daarvoor doen?

Woningbouw in alle kernen

2019

2020

2021

2022

De succesvolle afronding van lopende projecten, zoals de Broeckgouw en Waterrijk

X

X

X

Aandacht voor het afbouwen/beperken van de inzet van externen in relatie tot de afronding van de Broeckgouw

X

X

X

X

Uitvoering geven aan Woonvisie

X

X

X

X

Wat mag het kosten?

De lasten voor dit onderdeel maken integraal onderdeel uit van de begroting. Er zijn geen aanvullende middelen geraamd.