Begroting 2019 Edam-Volendam

Ruimtelijke Ontwikkeling

Toerisme en recreatie

Portefeuillehouder: Hans Schütt, Wim Runderkamp

Coalitieakkoord

Het streven is naar meer kwaliteit, harmonie en langere verblijfsduur van de toerist. De opwaardering van het centrum, van Edam met aanlegmogelijkheden voor de pleziervaart aan de. Nieuwehaven en goede parkeervoorzieningen voor het (toeristisch) bezoek zal in samenspraak met de ondernemers worden opgepakt. Verdere uitbouw van het Slobbeland met verblijfsaccommodatie en historische scheepswerf, maakt de huidige toeristisch opbouw, waarbij vooral de Dijk wordt bezocht, minder kwetsbaar en spreidt bezoekers. Ontwikkeling van dit gebied tot een recreatieve, historische toeristische attractie dient daarom onderzocht te worden.

Er zullen meer aanlegplaatsen worden gerealiseerd, met name voor de recreatievaart, zoals de steiger in Etersheim. De mogelijkheden voor de aanleg van cruiseschepen, met name in relatie tot toerisme in Volendam, zullen worden onderzocht. Daarbij mag het toeristische beeld en uitzicht vanaf de Dijk en Haven niet worden belemmerd. Waar mogelijk zullen subsidiemogelijkheden worden benut.

De leefbaarheid van Edam kent een aantal knelpunten. Het opstellen van een integrale visie voor het centrum van Edam met betrekking tot openbare ruimte, verkeer/parkeren en (water-) toerisme/detailhandel is zeer wenselijk.

Havengebied van Volendam, de Dijk en Slobbeland Ook voor het havengebied van Volendam, de Dijk en het Slobbeland is het van groot belang om te komen tot een toekomst vaste integrale visie.

Bij beide visieontwikkelingen zal de bevolking en het bedrijfsleven worden betrokken.

Nadere toelichting

Vanuit het beleidsvelden toerisme en economische zaken is het ondersteunen van de initiatieven op dit gebied wenselijk. Voor verschillende locaties wordt gekeken naar de mogelijkheden hiervoor. Etersheim, de Haven van Volendam en het Slobbeland zijn mogelijke locaties, zonder daarbij andere opties op voorhand uit te sluiten. Verbeteren van de faciliteiten (aanlegplaatsen, parkeervoorzieningen, bijvoorbeeld aan de Singelweg) en het uiterlijk aanzien (HIOR, Europaplein) zijn pijlers onder het beleid voor toeristische (en economische) kwaliteitsverbetering. Verkenningen worden gedaan voor de gebiedsontwikkeling van het gebied Slobbeland en haven, alsmede het centrum van Edam.

Wat willen we bereiken?

Vorm en inhoud geven aan een beleid waarmee de ontwikkeling van de kwaliteit van het (verblijf) toerisme wordt gestimuleerd.

Wat gaan we daarvoor doen?

Toerisme en recreatie

2019

2020

2021

2022

Opstellen en uitvoeren van plannen toeristisch parkeren

X

X

X

X

Uitvoeren toeristische visie

X

X

X

X

Kwaliteitsimpulsen openbare ruimte toeristische kernen

X

X

X

X

Opstellen integrale visie havengebied, dijk en Slobbeland

X

Opstellen integrale visie centrum Edam / Hoogstraat

X

Wat mag het kosten?

De kosten, zoals P&R Singelweg, vallen voor een deel onder Programmaplan 4 Ruimtelijk Beheer en maken integraal onderdeel uit van dat programma. Voor het opstellen van een visie voor havengebied, dijk en Slobbeland worden extra middelen aangevraagd (€ 50.000). Hetzelfde geldt voor een visie voor het centrum van Edam (€ 50.000). Dit wordt nader toegelicht bij het onderdeel financiën van dit programma.