Begroting 2019 Edam-Volendam

Ruimtelijke Ontwikkeling

Herontwikkelingen voormalig Korsnäss-terrein

Portefeuillehouder: Albert Koning

Coalitieakkoord

Dit terrein verdient een nieuwe impuls om ontwikkelingen van de grond te krijgen. Realisatie op korte termijn is nadrukkelijk gewenst.

Nadere toelichting

Het uitgebreide voorbereidingstraject met de klankbordgroep heeft geleid tot een (economisch) uitvoerbaar bouwplan met breed draagvlak. De bestemmingsplanprocedure hiervoor start zodra de kaderstelling voor herontwikkeling van de locatie is vastgelegd en de exploitatieovereenkomst met de ontwikkelaar “V.O.F. Baandervesting” is geactualiseerd.

Wat willen we bereiken?

  1. Het realiseren van een woningbouwproject.
  2. Verbetering van de stedenbouwkundige structuur in Edam.
  3. Het bijdragen aan een evenwichtige woningvoorraad.
  4. Oplossing voor een thans braakliggend terrein aan de rand van het Stadsgezicht Edam.

Wat gaan we daarvoor doen?

Herontwikkelingen voormalig Korsnäss-terrein

2019

2020

2021

2022

Voorbereiden en vaststellen bestemmingsplan Korsnäss-terrein

X

Faciliteren van het initiatief van VOF Baandervesting

X

X

X

Wat mag het kosten?

De kosten en opbrengsten zijn opgenomen in de te actualiseren koop-/realisatieovereenkomst.