Begroting 2019 Edam-Volendam

Ruimtelijke Ontwikkeling

Dijkversterking

Portefeuillehouder: Wim Runderkamp, Hans Schütt

Coalitieakkoord

De veiligheid en 'droge voeten' staan voorop bij de afweging van de aanstaande dijkversterking. De gemeente zet daarbij in op behoud van het weidse, karakteristieke aanzicht van de huidige dijk en op het benutten van de dijkversterking om recreatieve fiets- en voetpaden aan te leggen. Lopende onderzoeken naar nut en noodzaak van versterkingsvarianten worden afgewacht. De te kiezen en uit te voeren optie(s) moeten gedragen worden door onze bevolking en een goede landschappelijke, economische en rekenkundige onderbouwing hebben.

Voor het Noordeinde van Volendam wordt in beginsel vastgehouden aan het huidige beleid: een zo autoluw mogelijke dijk. Daarbij moet het toeristisch centrum bereikbaar blijven. Het vastgestelde plan voor het parkeerterrein Parellelweg en omgeving zal worden uitgevoerd. Inzet is de parkeerplaatsen bij het Marinapark optimaal te benutten voor bussen en auto’s.

De veiligheid ter hoogte van het toeristische deel van het Noordeinde en de Haven moet worden gewaarborgd. Wanneer er geen of een beperkte dijkversterking nodig blijkt, dan worden alternatieven gerealiseerd om een veilige bereikbaarheid te realiseren. Daarbij kan gedacht worden aan een afrit en/of een pendel.

Nadere toelichting

HHNK/ De Alliantie is verantwoordelijk voor de dijkversterking en de provincie Noord-Holland voor de vergunningverlening. In samenhang met de dijkversterking wordt onderzocht welke zaken meegekoppeld kunnen worden aan het project, zoals een aanlandingsplaats voor schepen ter hoogte van Etersheim en een afrit bij Hotel Spaander. Noodzaak is om in te spelen op de actuele ontwikkelingen op dit punt, omdat er nog geen definitief uitsluitsel is over de precieze vorm en inhoud van de dijkversterking.

Wat willen we bereiken?

  1. Versterking van de ruimtelijke kwaliteit.
  2. Veilige dijk en autoluw ter hoogte van Volendam.

Wat gaan we daarvoor doen?

Dijkversterking

2019

2020

2021

2022

Samenwerken met HHNK/Alliantie ten aanzien van de uitvoering en de mee koppel-projecten

X

X

X

X

Wat mag het kosten?

Er zijn geen extra middelen voor dit onderdeel aangevraagd.