Begroting 2019 Edam-Volendam

Ruimtelijke Ontwikkeling

Economische zaken

Portefeuillehouder: Hans Schütt

Coalitieakkoord

De huidige "Economische agenda 2020, is een uitstekend uitgangspunt. Op deelgebieden dient deze op kortere termijn aangepast te worden. Denk hierbij aan de agrarische sector die in de nieuwe gemeente een veel grotere rol gaat spelen.

Het noordelijke gedeelte van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) speelt momenteel een ondergeschikte rol en dient versterkt te worden. Hierbij kan de Provincie een belangrijke rol spelen. Er wordt ingezet op het versterken van de regio Zaanstreek-Waterland / MRA Noord om zo een betere positie in de MRA te verkrijgen. Hiertoe wordt in samenspraak met het bedrijfsleven en andere stakeholders in 2018 een economische visie + uitvoeringsagenda opgesteld. Als voorzitter van de MRA-agenda Economische Zaken en Toerisme & Recreatie heeft Edam-Volendam een sterkte positie om deze agenda in gezamenlijkheid uit te voeren en relevante inbreng op de agenda te zetten.

In een snel veranderend ondernemersklimaat heeft de overheid een belangrijke rol om deze verandering mogelijk te maken. Dit vereist een zeer flexibele opstelling en meer "maatwerk" oplossingen ten aanzien van het omgevingsbeleid en vergunningverlening. Dit met inachtneming van de beheersbaarheid, transparantie en het algemeen belang. In de komende periode is het de intentie om voor de diverse doelgroepen hiervoor de kaders aan te geven en beleid te maken. Denk hierbij aan toerisme, recreatie, detailhandel, horeca, agrarische sector en ZZP-ers.

Nevenactiviteiten, mits ondergeschikt, dienen eveneens tot de mogelijkheden te horen.

Het economisch platform als klankbord wordt verder opgezet en uitgebouwd.

Nadere toelichting

Met de ontwikkeling van de Economische Agenda is er een begin gemaakt van het opzetten van een Economisch Platform binnen onze gemeente. Een afvaardiging van het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld is direct betrokken geweest bij de totstandkoming van de Economische Agenda 2020 en het Economisch Actieprogramma 2017. In de agenda is afgesproken om het Economisch Platform een structureel karakter te laten geven, zodat het platform niet alleen de koers van de Economische Agenda 2020 in de gaten kan houden maar ook een gezamenlijk nieuw actieprogramma vanaf 2017 tot 2020 kan benoemen. Ook is er behoefte aan een bedrijvigheidsvisie.
In 2018 is aan aanvang gemaakt met de herziening van het horecabeleid in brede zin. Het bestaande beleid doet geen recht meer aan de veranderde omstandigheden en is teveel gericht op de horecaconcentratie in Volendam. Het nieuwe beleid zal gericht zijn op de gehele gemeente en ook meer de dwarsverbanden met bedrijvigheidsvisie, detailhandelsstructuurvisie en ook het sociale domein zoeken.

Wat willen we bereiken?

  1. Voorwaarden scheppen voor de kwantitatieve en kwalitatieve groei van bedrijvigheid en werkgelegenheid.
  2. Sterke bundeling bedrijfsleven Edam-Volendam.
  3. Duidelijke richting voor regionale doelstellingen (MRA).

Wat gaan we daarvoor doen?

Economische zaken

2019

2020

2021

2022

Uitvoering Economische agenda

X

X

X

X

Opstellen van bedrijvigheidsvisie

X

Door ontwikkelen Economisch platform

X

Opstellen vernieuwd horecabeleid

X

Wat mag het kosten?

Voor dit onderdeel zijn extra middelen geraamd. Voor het opstellen van een bedrijvigheidsvisie wordt € 50.000 incidenteel geraamd. Daarnaast wordt voor de doorontwikkeling van het Economisch Platform een bedrag van € 35.000 structureel opgenomen.  Zie voor een nadere toelichting het onderdeel Financiën van dit programma.