Begroting 2019 Edam-Volendam

Ruimtelijke Ontwikkeling

Financiën

Wat mag het kosten?

Bedragen *€1.000

Programma 3 Ruimtelijke Ontwikkeling

Jaarrekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

2017

2018

2019

2020

2021

2022

3.01

Overige Economische aangelegenheden

-81

-148

-211

-147

-120

-86

3.02

Toerisme

-167

-203

-262

-268

-273

-277

3.03

Monumenten en Oudheidkunde

-207

-189

-288

-224

-227

-228

3.04

Milieuprogramma

-488

-805

-569

-575

-579

-584

3.05

Structuur- en bestemmingsplannen

-501

-558

-596

-551

-556

-545

3.06

Volkshuisvesting

-41

-124

-139

-151

-153

-155

3.07

Stedelijke vernieuwing

0

-8

-204

-203

-202

-201

3.08

Omgevingsvergunningen

-835

-1.045

-1.366

-1.421

-1.423

-1.111

3.09

Bouw- en woningtoezicht overige uitg

-114

-26

-27

-27

-28

-28

3.10

Grondexploitatie

-10.663

-14.076

-9.670

-8.866

-5.153

0

3.11

Overige gronden

-355

-859

-615

-628

-640

-650

Totaal Lasten

-13.453

-18.041

-13.944

-13.060

-9.354

-3.866

3.02

Toerisme

2

2

2

2

2

2

3.03

Monumenten en Oudheidkunde

1

7

7

7

7

7

3.05

Structuur- en bestemmingsplannen

1

0

0

0

0

0

3.06

Volkshuisvesting

2

2

2

2

2

2

3.08

Omgevingsvergunningen

777

609

609

609

609

609

3.10

Grondexploitatie

15.920

14.076

11.126

10.343

8.200

0

3.11

Overige gronden

333

707

712

582

584

584

Totaal Baten

17.035

15.402

12.457

11.544

9.404

1.204

Totaal vóór mutaties reserves

3.582

-2.639

-1.487

-1.516

51

-2.662

Toevoeging reserves

0

-100

-105

-105

-105

-105

Onttrekking reserves

0

2.700

302

297

295

289

Totaal na mutaties reserves

3.582

-38

-1.289

-1.324

240

-2.478

Nieuw beleid

Bedragen * € 1.000

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

Procedure

Extra taxatiekosten

-10

-10

-10

-10

a

Wonen en Volkshuisvesting: Verhoging werkbudget

-15

-15

-15

-15

a

Doorontwikkeling Economisch Platform

-35

-35

-35

0

a

Opstellen bedrijvigheidsvisie

-50

0

0

0

a

Artistiek en esthetisch bouwen

-30

-30

-30

-30

a

Voorbereiding historische scheepswerf

-100

0

0

0

b

Integrale visie havengebied, dijk en Slobbeland

-50

0

0

0

a

Integrale visie centrum Edam

-50

0

0

0

a

Maai en baggerbeleid

-15

-15

-15

-15

a

Plan van aanpak Natuur en landschap

-50

0

0

0

a

Implementatie Omgevingswet

-320

-350

-330

0

a

Extra taxatiekosten
Het reguliere budget voor de uitvoering van taxaties blijkt te laag. Als uitvoering van het passief grondbeleid worden voor diverse locaties namelijk extra taxaties verricht. Dit brengt extra kosten met zich mee. Daarnaast is er sprake van prijsstijgingen in de markt voor taxaties die een budgetverhoging noodzakelijk maken.

Wonen en Volkshuisvesting: Verhoging werkbudget
De uitvoering van de woonvisie, prestatieafspraken met de Woningcorporaties en de regionale afstemming op het gebied van volkshuisvesting vragen om een verhoging van het werkbudget, met name vanwege herhaling en actualisering van woonbehoefteonderzoeken.

Doorontwikkeling Economisch Platform
Met de ontwikkeling van de Economische Agenda is er een begin gemaakt met het opzetten van een Economisch Platform binnen onze gemeente. Een afvaardiging van het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld is direct betrokken geweest bij de totstandkoming van de Economische Agenda 2020 en het Economisch Actieprogramma 2017. In de agenda is afgesproken om het Economisch Platform een structureel karakter te laten geven, zodat het platform niet alleen de koers van de Economische Agenda 2020 in de gaten kan houden maar ook een gezamenlijk nieuw actieprogramma vanaf 2017 tot 2020 kan benoemen.

Opstellen bedrijvigheidsvisie
Om te kunnen anticiperen op landelijke en lokale ontwikkelingen is het noodzakelijk dat de gemeente naast een actueel beleidskader voor de detailhandel beschikt over een bedrijvigheidsvisie.

Artistiek en esthetisch bouwen
De verhoging van de raming 2019 ten opzichte van 2018 komt voort uit eerste nota 2018. De noodzaak tot verhoging wordt ingegeven door het toegenomen aantal aanvragen om welstandsadviezen.

Voorbereiding historische scheepswerf
In het Programmaplan voor 2019 e.v. staat een investeringsbudget van 1,6 miljoen euro opgenomen voor de Scheepswerf. Het budget is gebaseerd op het basisplan (De werf (excl. Helling) en de gebouwen die verhuurd gaan worden op de werf. Het budget van 1,6 miljoen euro is exclusief het implementatiebudget voor het starten van nieuwe werkgelegenheidsprojecten en het benaderen van social firms. Voor het projectteam is hiervoor een voorbereidingsbudget van € 100.000 benodigd.

Integrale visie havengebied, dijk en Slobbeland
Voor het opstellen van een integrale visie voor het havengebied van Volendam, de Dijk en het Slobbeland wordt een budget van € 50.000 geraamd. Bij deze visieontwikkelingen zal de bevolking en het bedrijfsleven worden betrokken.

Integrale visie centrum Edam
De leefbaarheid van Edam kent een aantal knelpunten. Het opstellen van een integrale visie voor het centrum van Edam met betrekking tot openbare ruimte, verkeer/parkeren en (water-) toerisme/detailhandel is daarom wenselijk. Hiertoe wordt € 50.000 geraamd.

Maai en baggerbeleid
Dit betreft specifiek het maaien en baggeren van waterplanten in het Markermeer. De recreatievaart kan ernstig te lijden hebben onder overdadige plantengroei. De afgelopen jaren heeft de gemeente een frinanciële bijdrage geleverd aan het periodiek maaien/verwijderen daarvan als een proef. Voorgesteld wordt dit structureel te maken.

Plan van aanpak Natuur en landschap
Natuur- en landschap is een nieuwe taak, die is overgedragen vanuit de provincie en waarvoor geen middelen waren geraamd in de begroting. Om een kader te hebben voor de uitvoering van deze taken is het noodzakelijk te kunnen beschikken over een plan van aanpak.  Voor het opstellen van dit plan is een bedrag van € 50.000 geraamd.

Implementatie Omgevingswet
Door de gemeenteraad is in september 2018 het ambitiedocument vastgesteld. Overeenkomstig dit raadsbesluit is een bedrag van 1 mln., verdeeld over de jaren 2019-2021 meegenomen in de begroting. Dit bedrag wordt gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve (programma 6).

Investeringen

Niet van toepassing

Lasten, baten en saldo

*1.000

Lasten

€ 14.049

15,2 %

Baten

€ 12.760

13,8 %