Begroting 2019 Edam-Volendam

Ruimtelijke Ontwikkeling

Herontwikkeling Maria Goretti locatie

Portefeuillehouder: Albert Koning, Vincent Tuijp

Coalitieakkoord

Dit onderwerp wordt niet specifiek benoemd in het coalitieakkoord.

Nadere toelichting

Het gaat om herontwikkeling van de locatie ten behoeve van woningbouw. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken moeten de huidige gebruikers (Stichting Turnpromotie Edam-Volendam - STEV en Club- en Buurthuiswerk –CBW – ‘t Nest) elders worden gehuisvest.

In 2020 wordt de locatie verkocht aan de Vooruitgang. Vooruitlopend daarop is in 2018 de aanbesteding gestart voor de bouw van de nieuwe turnhal. De realisatie daarvan staat gepland voor 2019. De herhuisvesting van de activiteiten van het CBW, die op dit moment nog in de Maria Goretti plaatsvinden, wordt verder onderzocht. Eventuele financiële consequenties daarvan zijn nog niet meegenomen. De herhuisvesting van ’t Nest en de Volendammer Operakoor kan naar verwachting in 2019 worden gerealiseerd.

Wat willen we bereiken?

  1. Een positieve maatschappelijke ontwikkeling.
  2. Goede voorzieningen voor kinderopvang en sociaal-maatschappelijke activiteiten.
  3. Goede voorzieningen voor sportbeoefening op topsportniveau.
  4. Een goede woonomgeving voor de doelgroep sociale woningbouw en zorgwoningen.
  5. Een kwaliteitsverbetering van de leefomgeving in het centrum van Volendam.

Wat gaan we daarvoor doen?

Herontwikkeling Maria Goretti locatie

2019

2020

2021

2022

Vervangende huisvesting huidige gebruikers

X

Herontwikkeling locatie voor woningbouw

X

X

Wat mag het kosten?

Zie de tabel aan het einde van dit hoofdstuk. De opbrengsten en kosten zijn verwerkt in de going concernbegroting. Hiertoe heeft de raad besloten in september 2015 en november 2017.