Begroting 2019 Edam-Volendam

Ruimtelijke Ontwikkeling

Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Periode

Bron

Waarde

Benchmark

Waarde

Functiemenging

%

2017

LISA

50,6

Nederland

52,4

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Banen

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar

2017

LISA

668,6

Nederland

758,2

Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

Vestigingen (van bedrijven)

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

2017

LISA

159,7

Nederland

139,7

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Omvang huishoudelijk restafval

%

2016

CBS - Statistiek Huishoudelijk afval

252

Nederland

189

De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg).

Hernieuwbare elektriciteit

%

2016

Rijkswaterstaat Klimaatmonitor

1,3

Nederland

12,6

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

2016

ABF - Systeem Woningvoorraad

7,7

Nederland

7,2

Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 14.049

15,2 %

Baten

€ 12.760

13,8 %