Begroting 2019 Edam-Volendam

Ruimtelijke Ontwikkeling

Evenwichtige Woningvoorraad

Portefeuillehouder: Albert Koning

Coalitieakkoord

Na en naast de woningbouwprogrammering van de Broeckgouw, komt er meer aandacht voor een evenwichtige woningvoorraad en doorstroming op de woningmarkt. Het verdient aanbeveling om bij toekomstige uitbreidinglocaties een variabele insteek te kiezen en dit mee te nemen bij een nieuwe Omgevingsvisie.

Nadere toelichting

Per separaat te ontwikkelen locatie zal worden gekeken naar de specifieke woningbehoefte.

Wat willen we bereiken?

Het bevorderen van een goed woonklimaat in Edam-Volendam.

Wat gaan we daarvoor doen?

Evenwichtige woningvoorraad

2019

2020

2021

2022

Woningbehoefte-onderzoeken per ontwikkeling

X

X

X

X

Woningbehoefte-onderzoeken (kwantitatief, d.w.z. voor de gehele gemeente) worden herijkt. Vervolgstap is een kwalitatieve vertaling

X

X

X

X

Wat mag het kosten?

De kosten worden opgenomen in de diverse grondexploitaties.