Begroting 2019 Edam-Volendam

Ruimtelijke Ontwikkeling

Milieu & Duurzaamheid

Portefeuillehouder: Wim Runderkamp

Coalitieakkoord

Duurzaamheid is een belangrijke prioriteit en dit staat centraal in de duurzaamheidsagenda.

Door uitvoering van de duurzaamheidsagenda gaat de gemeente haar voorbeeldrol invulling geven door de openbare verlichting te verduurzamen, maar ook verduurzamen van maatschappelijk en gemeentelijk vastgoed waaronder buurthuizen, scholen, bibliotheken, sporthallen, zwembad, ambtelijke huisvesting, et cetera.

Inmiddels is ook het besluit genomen om nieuwbouw gasloos uit te voeren uitgaande van bijna energie neutrale gebouwen (BENG) tot ‘0-energie op de meter’ als uitgangspunt te (laten) hanteren. Ook initiatieven vanuit het bedrijfsleven worden in dat kader gestimuleerd.

Voor windmolens is in onze gemeente geen plaats. Het belang van een open horizon en toerisme wegen in dit verband zwaarder.

Door duurzaamheid structureel op te nemen in de Meerjaren Onderhoudsplanning (MOP) van gemeentelijk vastgoed kan de gemeente Edam-Volendam kansen benutten om duurzaamheid op een kostendekkende manier mee te nemen bij het reguliere onderhoud.

Nadere toelichting

De duurzaamheidsagenda is eind 2017 vastgesteld en met het nieuwe klimaatakkoord krijgt duurzaamheid ook landelijk een belangrijke rol. Het gasloos bouwen is inmiddels in een stroomversnelling terecht gekomen. In regionaal verband (MetropoolRegio Amsterdam) heeft de gemeente zich daaraan gecommitteerd door de ondertekening van een intentieverklaring. Daarin is vastgelegd dat het uitgangspunt voor alle nieuwe ontwikkelingen binnen het MRA-gebied gasloos bouwen is. Fase 9 & 10 van projectontwikkeling Broeckgouw vormt hiervan het eerste tastbare resultaat. De energietransitie van de bestaande omgeving is momenteel in onderzoek en vormt een wezenlijk onderdeel van de op te stellen omgevingsvisie.

Wat willen we bereiken?

  1. Een bijdrage leveren aan een beter milieu.
  2. Lagere energiekosten gemeentelijk vastgoed.
  3. Invulling geven aan de voorbeeldfunctie van de overheid.
  4. Verduurzaming, reductie CO2-uitstoot en energiebesparing door inwoners, bedrijven binnen de gemeente en de gemeente zelf.

Wat gaan we daarvoor doen?

Milieu & Duurzaamheid

2019

2020

2021

2022

Verduurzamen gemeentelijk vastgoed

X

X

X

X

Verduurzamen openbare verlichting

X

X

X

X

Uitvoeren van Duurzaamheidsagenda

X

X

X

X

Actualiseren Duurzaamheidsagenda

X

Duurzaamheid zichtbaar meewegen bij elke ontwikkeling en beleidsnotitie

X

X

X

X

Wat mag het kosten?

De bedragen zijn vanaf 2017 opgenomen in deze begroting.