Begroting 2019 Edam-Volendam

Sociaal Domein/Samenleving

Van decentralisatie en transitie naar transformatie

Portefeuillehouder: Vincent Tuijp

Coalitieakkoord

Komende tijd zal vooral ingezet worden op de zogenaamde transformatie. Het slimmer inzetten van de schaarse middelen of het realiseren van een beter resultaat met dezelfde financiële middelen. Verbindingen zowel in- als extern zullen moeten worden uitgebreid en geïntensiveerd.

Uitgangspunt is dat de uitvoering moet gebeuren met het geld dat er voor ontvangen wordt, maar ook niet minder dan dat. Daarom zullen mogelijke overschotten hiervan, voor zover nodig, bij de jaarrekening toegevoegd worden aan de bestemde reserve Sociaal Domein, waaruit mogelijke latere tekorten dan ook weer aangevuld kunnen worden. Het huidige zorgfonds zal hierin opgaan en als eerste buffer gelden.

Het langer thuis blijven wonen moet goed gefaciliteerd worden maar ook moet gezorgd worden voor voldoende plekken als dat niet meer kan. Ingezet wordt dan ook op een woon-zorgvoorziening in de Broeckgouw, ver/nieuwbouw van de Meermin, herontwikkeling Maria Goretti, behoud Notaris en de Seevanck en het ondersteunen van wooninitiatieven vanuit de bevolking. Voor de kom Edam zal de problematiek op gebied van woonzorg met voortvarendheid worden opgepakt.

Nadere toelichting

De transformatie zal vooral vorm krijgen in de verbinding tussen de verschillende beleidsvelden waarbij we ons niet beperken tot jeugd, WMO en participatie. Bijvoorbeeld ook cultuur en sport spelen een belangrijke rol, maar ook veiligheid, omgevingsvisie en dergelijke kunnen een rol spelen. Dit sluit aan op de bredere organisatieontwikkeling.

Het project toegang zorgt ervoor dat ongeacht waar de hulpvraag van de inwoner binnenkomt (BSL, CJG, WSP) de cliënt op dezelfde integrale wijze wordt geholpen. Schotten tussen Wmo, jeugd en participatie verdwijnen. Onderdeel van het project toegang: innovatie/werkprocessen, digitalisering, training en ontwikkelbehoefte van de betrokken medewerkers. De positie van de kwetsbare burger nog meer versterkt door eerdere inzet of extra inzet van informele zorg (o.a. mantelzorg). Het streven is hierbij het accent van curatief naar preventief te verleggen. Met voortdurende monitoring en de jaarlijkse cliënttevredenheidsonderzoeken wordt de kwaliteit van de zorg in de gaten gehouden. Inzet van domotica wordt vanuit een provinciale subsidie gestimuleerd.

Daar waar ouderen problemen ondervinden met de ‘digitale’ aanpak worden vrijwilligers ingezet om hen te ondersteunen. Ook wordt ingezet op versterking van het vrijwilligerswerk als preventief instrument om mensen langer thuis te kunnen laten blijven wonen en meedoen in de samenleving, onder andere door eenzaamheidsbestrijding. Evenals aandacht voor schuldhulpverlening: nog te vaak wordt vanuit het BSL geconstateerd dat dit een katalysator is voor problemen over meerdere
 domeinen (jeugd, wmo, wonen, etc.). Ook de ervaringen van het Geldloket zullen hierin worden meegenomen.

Extra inzet i.v.m. eenzaamheid. Het Rijk zet in op het jaarlijks bezoeken van bewoners vanaf 75 jaar, waarbij onderzocht zal worden naar een passende lokale vertaling. Ook wil het Rijk extra inzet op respijtzorg (voor mantelzorgers). Onderzocht wordt of het voorstel van Mezzo (kennisinstituut voor mantelzorg) om een coördinator ( of kwartiermaker o.i.d.) respijtzorg in te zetten zinvol is.

In de Nota jeugd zijn ambities van twee programmalijnen opgenomen, te weten

  • Gezond en veilig: waarin gestreefd wordt dat alle jeugdigen de best mogelijke gezondheid hebben en dat zij beschermd worden tegen alle vormen van mishandeling, verwaarlozing en misbruik.
  • Kansrijk en samen: jeugdigen hebben de mogelijkheid om te ontdekken waar hun talent ligt en de kans deze te ontwikkelen. Daarnaast hebben zij de mogelijkheid om hun mening te geven en instrumenten om hun mening te kunnen vormen.

Bij de aanbestedingen Jeugd en Wmo worden eisen aan kwaliteit en toezicht meegenomen. Ook heeft de gemeente een privacy protocol voor burgers die zich melden bij het Breed Sociaal Loket.

Wat willen we bereiken?

Een betere verbinding en samenwerking tussen formele en informele zorg, waarbij beter en meer gebruik kan worden gemaakt van voorliggende voorzieningen. Dit is in lijn met de vastgestelde koepelnota. De monitor levert een beter inzicht, kwantitatief en kwalitatief, voor de raad over de stand van zaken in het Sociaal Domein.

Ondersteuning op maat wordt geleverd, zodat mensen met het versterken van hun sociale netwerk langer deel kunnen nemen aan de samenleving en daarbij bijvoorbeeld langer thuis kunnen blijven wonen, waarbij hun kwaliteit van leven zo hoog mogelijk is.
Het gaat hierbij om:

  • Het versterken van hun sociale netwerk;
  • Gezond en veilig opgroeien
  • Werken naar vermogen
  • Goede toegang voorzieningen
  • Zorg op maat
  • Toeleiding naar zorg
  • Versterking eigen kracht
  • Betere koppeling formele en informele zorg

Wat gaan we daarvoor doen?

Van decentralisatie en transitie naar transformatie

2019

2020

2021

2022

Integreren formele en informele zorg

X

Het uitbrengen van een kwartaalmonitor sociaal domein

X

X

X

X

Uitvoering geven aan Project Toegang

X

X

X

X

Uitvoering geven Nota schuldhulpverlening

X

X

X

X

Uitvoering geven aan Nota jeugd / Wmo

X

X

X

X

Versterken voorliggend veld

X

X

X

X

Wat mag het kosten?

De kosten van deze activiteiten zijn verwerkt in deze meerjarenbegroting. Er zijn geen aanvullende middelen aangevraagd voor dit onderdeel.