Begroting 2019 Edam-Volendam

Sociaal Domein/Samenleving

Subsidies

Portefeuillehouder: Hans Schütt, Vincent Tuijp

Coalitieakkoord

Het subsidiebeleid zal strikt worden toegepast met het oog op financieel- en maatschappelijk effect. Onderkend wordt dat vrijwilligers en instellingen een onmisbare spil vormen voor de leefbaarheid in onze kernen. Met het oog op het financieel- en maatschappelijk effect zal het nieuwe subsidiebeleid in de komende tijd geëvalueerd worden op toegankelijkheid, bewerkelijkheid en toepasbaarheid. Uitgangspunt hierbij is dat in het kader van efficiency en effectiviteit het proces voor zowel de aanvrager als de gemeente zo eenvoudig en doelmatig mogelijk dient te zijn. Daar waar legesverhoging van Omgevingsvergunningen voor vrijwilligers en non-profit instellingen leidt tot een ongewenst maatschappelijk effect zal compensatie in de vorm van subsidie van de activiteit worden bezien.

Nadere toelichting

In 2018 heeft de rekenkamer een uitgebreide QuickScan uitgevoerd inzake realiseren van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek inzake subsidie. Structureel wordt het subsidiebeleid gemonitord en waar nodig bijgesteld. Om het instrument subsidie effectief en efficiënt in te kunnen zetten, is een regelmatige evaluatie nodig: zijn de uitgangspunten van het subsidiebeleid nog passend, hebben de subsidieregels geleid tot het gewenste effect en sluiten de regels nog aan bij de actuele doelstellingen?

Wat willen we bereiken?

Transparant en rechtmatig subsidiebeleid als instrument om zaken gericht op de leefbaarheid in de samenleving mogelijk te maken.

Wat gaan we daarvoor doen?

Subsidies

2019

2020

2021

2022

Werken met aandachtsfunctionaris, scholen medewerkers, lijn met financiën

X

X

X

X

Doorlopend evalueren van de kaders en inzet van subsidie

X

X

X

X

Vertaalslag aanbevelingen QuickScan

X

Wat mag het kosten?

De kosten van deze activiteiten zijn verwerkt in de meerjaren begroting.