Begroting 2019 Edam-Volendam

Sociaal Domein/Samenleving

Kunst en cultuur

Portefeuillehouder: Vincent Tuijp

Coalitieakkoord

Kunst en cultuur verrijken de samenleving. Vooral op het gebied van zang en muziek herbergt Edam-Volendam vele talenten. Muziek- en cultuureducatie voor de jeugd is belangrijk en de bibliotheek, muziekschool, CBW, musea en scholen werken daarbij goed samen. Het is dan ook van belang dat initiatieven van onderop voor culturele evenementen worden gestimuleerd en gefaciliteerd. Onderzocht wordt of het gebruik van locaties voor evenementen geïntensiveerd kan worden. Vrijwilligers en instellingen dienen waar mogelijk gefaciliteerd te worden. Zij zijn een belangrijke spil voor de leefbaarheid van onze kernen. Het proces van vergunningverlening en subsidieaanvragen dient zeker voor non-profit organisaties zo eenvoudig mogelijk te zijn. De verbinding met de activiteiten vanuit de toeristische invalshoek zal meer aandacht krijgen. Het cultuurplatform kan daarin een rol spelen.

Nadere toelichting

Middels het bevorderen van de samenwerking van diverse partijen wordt een goede krachtenbundeling bevorderd. Te denken valt aan samenwerking in programmering, publieksbenadering, bedrijfsvoering en faciliteiten.
Om tot een integraal beleid te komen van sport, cultuur, leefstijl, Wmo en onderwijs is netwerkvorming of andere middelen om samenwerking tussen cultuuraanbieders, partners in het onderwijs, sport, leefstijl en de Wmo te stimuleren en realiseren een voorwaarde. Deze netwerkvorming biedt de ondersteuning in de koppeling van culturele activiteiten aan het sportaanbod voor de jeugd dat zich binnen- en buitenschools afspeelt in onze gemeente. Netwerkvorming speelt ook een belangrijke een rol in de koppeling van het amateurveld aan andere maatschappelijke instellingen en de inzet van kunst en cultuur als middel voor specifieke doelgroepen in het sociale domein. Daarnaast is netwerkvorming noodzakelijk in het amateurcircuit en de erfgoedsector voor het realiseren van de beleidsdoelen op het gebied van toekomstbestendigheid van de sectoren.
De implementatie van de gekozen mogelijkheden uit de cultuurnota zal in 2019 plaatsvinden. Een evaluatie wordt verwacht na afloop van een minimale periode van twee jaar (in 2022). Het bevorderen van de samenwerking van de lokale partijen kan leiden tot innovatieve ideeën, welke kunnen worden ontplooid in gezamenlijke activiteiten, welke de leefbaarheid en sociale cohesie bevorderen.
In 2020 vindt de tweejaarlijkse EuroArt conferentie plaats in Volendam. EuroArt is de federatie van Europese kunstenaarskolonies. De gemeente treedt voor de conferentie op als gastheer en organisator. De voorbereidingen voor dit evenement worden in 2019 gestart.

Wat willen we bereiken?

Door middel van krachtenbundeling, cultuureducatie en talentontwikkeling, en goede faciliteiten en lokale infrastructuur kan het kunst- en cultuurbeleid voor de komende jaren worden geëffectueerd en de beschikbare middelen efficiënter worden verdeeld. Het optimale gebruik van locaties zorgt voor inkomsten en draagt bij aan de aantrekkingskracht en leefbaarheid en het beeld naar buiten van de gemeente.

De inzet van een Cultuurmakelaar draagt in belangrijke mate bij aan de netwerkvorming en realisatie van de doelstellingen van de vijf programmalijnen uit de beleidsnota:

  1. Talentontwikkeling van de jeugd
  2. Levendige historie
  3. Inclusie door kunst
  4. Participatie en leefbaarheid
  5. Zichtbaarheid en imago

Wat gaan we daarvoor doen?

Kunst en cultuur

2019

2020

2021

2022

Uitvoeren Cultuurnota

X

X

X

Evaluatie Cultuurnota

X

Gastheerschap Euro Art

X

X

Wat mag het kosten?

De kosten van deze activiteiten zijn verwerkt in deze meerjaren begroting. Aanvullende middelen zijn geraamd voor uitvoering van het gastheerschap Euro Art. Hiervoor is € 50.000 geraamd, verdeeld over 2019 en 2020.