Begroting 2019 Edam-Volendam

Sociaal Domein/Samenleving

Alcoholontmoediging en preventie drugsgebruik

Portefeuillehouder: Vincent Tuijp, Lieke Sievers

Coalitieakkoord

Dit onderwerp blijft permanente aandacht vragen. Zowel qua handhaving als preventie. Goede voorlichting voor de jeugd en ouders speelt hierin een belangrijke rol. Ook maatschappelijke - en sportinstellingen moeten in staat worden gesteld hierin een alternatief te kunnen bieden en hun rol te pakken. Nu de jeugdzorg een verantwoordelijkheid van de gemeente is geworden, is dit des te belangrijker geworden.
In 2018 wordt het programma LEF opgestart, met ondersteuning vanuit wetenschappelijk onderzoek. LEF is een programma geïnspireerd op het IJslandse model voor een gezonde en gelukkige samenleving, waarin overmatig middelengebruik en verslavingen worden voorkomen/bestreden door een brede bottom-up benadering die zijn wortels heeft in onze eigen samenleving.
De impact hiervan is in potentie groot, en zal bij voldoende aansluiting vanuit de bevolking een stevige impact hebben. Daarom is investeren voor de lange termijn belangrijk: het programma verdient een stevige basis en verankering binnen het sociaal domein en onze samenleving, met een passend communicatieprogramma.

Nadere toelichting

Programma LEF is een integraal programma waar beschreven staat hoe het middelengebruik en gokken van minderjarigen kan worden aangepakt, zowel preventief als repressief. Het welzijn van jongeren staat hoog in het vaandel. Wij hebben ons dan ook ten doel gesteld dat jeugd tot 18 jaar oud zo gezond mogelijk kan opgroeien en weerbaar is tegen verleidingen zoals alcohol, drugs, roken en gokken. Een cultuurverandering is noodzakelijk om de huidige trends, ontwikkelingen en gedragingen te doorbreken. Om dit doel te behalen is ingezet op een integrale werkwijze. Sport, cultuur, jeugd, leefstijl, onderwijs en openbare orde en veiligheid trekken samen op om de jeugdigen, ouders en organisaties hierin te ondersteunen en te faciliteren.

Nieuw is de gecombineerde aandacht voor zowel handhaving als preventie. Eind 2018 wordt een nieuw preventie- en handhavingsplan gepresenteerd. Dit betreft ook een wettelijk verplichting.
(Handhaving is ondergebracht in programma 2: Publiek, Veiligheid en Juridische zaken).

Wat willen we bereiken?

  1. Ouders en kinderen zijn bewust van de risico’s en leren zelfstandig keuzes te maken.
  2. Ouders en kinderen weten waar zij hulp kunnen vinden als het nodig is.
  3. Een wetenschappelijk onderbouwd preventie- en handhavingsplan.

Wat gaan we daarvoor doen?

Alcoholontmoeding en preventie drugsgebruik

2019

2020

2021

2022

Uitvoeren nota Leefstijl

X

X

X

X

Evalueren en opstellen nota Leefstijl

X

Integraal preventie- en handhavingsplan

X

X

X

X

Uitvoeren programma LEF

X

X

X

X

Wat mag het kosten?

De kosten van deze activiteiten zijn verwerkt in de meerjaren begroting.