Begroting 2019 Edam-Volendam

Sociaal Domein/Samenleving

Buitenspelen / Jeugdbouwspeelplaats

Portefeuillehouder: Vincent Tuijp, Albert Koning

Coalitieakkoord

De kwaliteit van de voorzieningen blijft behouden, zoals het Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG), Club- en Buurthuiswerk (CBW) en sportvoorzieningen. Dit wordt uitgebreid door het realiseren van een bouwspeelplaats waar de jeugd zowel technisch als creatief bezig kan zijn. Hiertoe zal eerst onderzocht worden waar, door wie en in welke vorm dit het best gedaan gaat worden. De activiteiten van het CBW, specifiek binnen het PX-gebouw, verdienen speciale aandacht. Het gemeentelijke jeugdbeleid bepaalt namelijk mede de kaders en mogelijkheden waarop het CBW kan anticiperen in opdracht of in samenwerking met de gemeente.

Aandacht voor de kwaliteit van speelveldjes en speelapparatuur is belangrijk. Veilige, onderhoudsvriendelijke speelveldjes zijn voorwaarde om jeugd te verleiden meer buiten te spelen.

Nadere toelichting

In 2018 gaat een voorstel naar de gemeenteraad over de realisatie en exploitatie van de bouwspeelplaats en over de uitvoering nota speelruimtebeleid.

Wat willen we bereiken?

Het behouden en uitbreiden van voorzieningen voor de jeugd met een verbinding naar participatie.

Wat gaan we daarvoor doen?

Buitenspelen / Jeugdbouwspeelplaats

2019

2020

2021

2022

Realisatie bouwspeelplaats

X

Uitvoeren nota speelruimtebeleid

X

X

X

X

Wat mag het kosten?

De exploitatiekosten van de jeugdbouwspeelplaats zijn opgenomen in deze begroting (jaarlijks €90.000). Voor de realisatie van de jeugdbouwspeelplaats wordt een investeringskrediet van € 250.000 aangevraagd. De jaarlijkse lasten hiervan bedragen € 25.000 per jaar vanaf 2020. Tevens worden € 50.000 extra geraamd voor de uitvoering van de nota speelruimtebeleid die in 2018 aan uw raad zal worden voorgelegd. Zie voor een nadere toelichting het onderdeel Financiën van dit programma.