Begroting 2019 Edam-Volendam

Sociaal Domein/Samenleving

Sport

Portefeuillehouder: Vincent Tuijp

Coalitieakkoord

Er is een nieuwe sportnota, met aandacht voor kwetsbare doelgroepen waar sport een belangrijk middel is voor het geestelijk en lichamelijk welzijn. Het sportplatform speelt hier een belangrijke rol in. Te realiseren projecten: nieuwe Seinpaal bouwen en verbinden aan Zwembad de Waterdam, bouw nieuwe turnhal in de Broeckgouw, verplaatsen en vernieuwen Steven van Dorpelhal met nieuwe kunstgrasvelden. Dit in overleg met de betrokken verenigingen en het sportplatform. De komende tijd willen we op sportgebied een beheervorm ontwikkelen die duurzaam is en transparantie geeft aan de rol en taken van de belanghebbenden binnen duidelijke financiële kaders en waarbij de rol en de positie van de gemeente vooral een regie voerende is.

FC Volendam alsmede RKAV zijn belangrijk voor de gemeente. De huidige sportlocatie heeft voordelen maar ook nadelen. Toekomstbestendigheid zal vanuit meerdere perspectieven worden bekeken.

Nadere toelichting

De herontwikkeling van de locatie van Maria Goretti is losgekoppeld van de oplevering van de turnhal. De oplevering van de turnhal zal eind 2019 plaatsvinden.

Aan de turnhal en de nieuwe Seinpaal wordt gewerkt: de fysieke bouw van de Seinpaal is gestart (afronding eind 2018) en de voorbereidingen voor de turnhal zijn zodanig ver gevorderd dat oplevering wordt voorzien voor eind 2019. Nu duidelijkheid is over de ontwikkelingen rond de kunstgrasvelden (er is een keuze gemaakt voor het voortaan te gebruiken materiaal), kunnen de plannen voor de Steven van Dorpelhal en het sportcomplex RKAV verder worden opgepakt. Dit zal in samenhang met de discussie over de toekomstige bestemming van het Tase terrein worden opgepakt, en anticiperend op de Omgevingswet.
Voor wat betreft de gemeentelijke sportaccommodaties wordt in 2019 onderzocht in welke vorm deze op een (financieel) duurzame wijze kunnen worden beheerd en geëxploiteerd.

Wat willen we bereiken?

Met de nieuwe Seinpaal en de nieuwe turnhal heeft de gemeente een impuls gegeven aan de topsport en breedtesport.

Wat gaan we daarvoor doen?

Sport

2019

2020

2021

2022

Tussentijdse evaluatie sportnota

X

Een voorstel maken voor de nieuwe sportnota

X

Uitvoeren van de sportnota

X

X

X

X

Opening van nieuwe sporthal de Seinpaal

X

Realisatie nieuwe turnhal

X

Opening van nieuwe turnhal

X

Wat mag het kosten?

De lasten voor dit onderdeel maken onderdeel uit van de reguliere begroting. Er worden op onderdelen aanvullende middelen geraamd. Voor beheer en schoonmaak van de Nieuwe Seinpaal wordt aanvullend € 20.000 geraamd. Daarnaast worden enkele investeringen gedaan in sporthallen en de renovatie van het Cruijff Court. Zie voor een nadere toelichting het onderdeel Financiën van dit programma.

De initiële investering voor de turnhal wordt hoger dan geraamd. Dit wordt opgevangen met een hogere (kostendekkende) huursom. De exploitatielasten voor de gemeente pakken hierdoor lager uit.