Begroting 2019 Edam-Volendam

Sociaal Domein/Samenleving

Wonen & Zorg

Portefeuillehouder: Albert Koning, Vincent Tuijp

Coalitieakkoord

De Woonvisie is gereed. Parallel daaraan zal de Woonzorgvisie worden opgesteld en daar waar mogelijk worden geïntegreerd. Belanghebbende partijen zoals corporaties en zorgaanbieders zullen hierbij worden betrokken. Op basis van deze documenten zal worden bepaald wat wenselijke programma's zijn voor specifieke inbreilocaties zodat op de juiste plaatsen en naar behoefte onder meer eengezinswoningen, seniorenwoningen, zorgwoningen en woningen voor éénpersoonshuishoudens worden gerealiseerd. De urgentie voor woningzoekende senioren in onze hele gemeente, met name in Edam en Oosthuizen is hoog en dient zo snel als mogelijk te worden opgelost.

Er zal een visie op de ouder wordende inwoner worden opgesteld om bij nieuwe ontwikkelingen goed te kunnen anticiperen op de toekomst.

Voor wat betreft de invulling van de aanwezige en toekomstige inbreilocaties in Edam, Volendam en de kernen in Zeevang zal de Woonvisie als leidraad dienen, waarbij huisvesting voor senioren, starters, eengezinswoningen en sociale huur het meest belangrijke zijn.

Het voormalig Cultureel Centrum in Oosthuizen is zeer geschikt als locatie voor nieuw te ontwikkelen senioren - en starters woningen (Koop / huur), gezien de onmiddellijke nabijheid van de voorzieningen in het dorp en de ontwikkeling van een zorgcentrum in het voormalige gemeentehuis conform het visiedocument Raadhuisstraat.

Nadere toelichting

De gemeente staat voor de opgaven om de hoeveelheid nog te bouwen woningen af te stemmen op de behoefte aan wonen met zorg. Ook in de bestaande woningvoorraad ligt hier nog een forse opgave. Zo kunnen mensen langer thuis blijven wonen, en als het niet langer mogelijk is om thuis te blijven wonen, is er een geschikt alternatief.
In de Woonvisie zijn de prognoses van de bevolkingsopbouw meegenomen. De Woonvisie bevat ook de woonzorgcomponent. In 2017 is een locatieonderzoek voor nieuwbouw uitgevoerd. Structureel worden jaarlijks prestatieafspraken gemaakt met de woningbouwcorporaties. Realisatie van het woon-zorgcomplex de Broeckgouw start in 2018.

Wat willen we bereiken?

(Realisatie van) voldoende wooneenheden die aansluiten op de zorgbehoefte.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wonen & Zorg

2019

2020

2021

2022

Realisatie woon-zorgcomplex De Broeckgouw

X

Uitvoeren nota woonzorgvisie

X

X

X

X

Wat mag het kosten?

Er worden aanvullende middelen geraamd voor uitvoering van de Nota Woonzorgvisie. Hiervoor is € 45.000 structureel geraamd. Zie voor een nadere toelichting het onderdeel Financiën van dit programma.