Begroting 2019 Edam-Volendam

Sociaal Domein/Samenleving

Werkgeversservicepunt

Portefeuillehouder: Vincent Tuijp

Coalitieakkoord

Dit servicepunt blijft als netwerkorganisatie behouden. Eigen werkconsulenten vinden daar de verbinding met de regio indien nodig. Inzet op werkgeversbenadering voor doelgroepen van de Participatiewet.

Nadere toelichting

Het Werkgeversservicepunt (WSP) is vormgegeven in een netwerkorganisatie. In het WSP werken consulenten van de regiogemeenten, het UWV en (voorheen) Baanstede samen op het terrein van:

  • acquisitie: de consulenten stemmen met elkaar af welke bedrijven worden bezocht en delen de vacatures;
  • matching: de gevonden vacatures worden samengevoegd met de kandidaten van de verschillende organisaties om de ‘beste’ match te bewerkstelligen;
  • inzet instrumenten: de deelnemende organisaties en gemeenten stemmen de verschillende mogelijkheden op elkaar af waar het gaat om inzet van bijvoorbeeld subsidies en coaching, om regionale concurrentie te voorkomen. Dit overleg vindt wekelijks plaats.

Naast de samenwerking in het WSP begeleidt de consulent werk van de gemeente Edam-Volendam zelfstandig cliënten in het proces naar herintreding en/of maatschappelijke participatie. Samenwerking in regionaal verband verbreedt het werkterrein en levert naast vacatures ook kandidaten op voor functies die wij niet kunnen vervullen vanuit ons eigen bestand.

Voor de lokale ondersteuning bij (arbeids)participatie vanuit het Breed Sociaal Loket wordt een aanpak ontwikkeld waarbij arbeidsmatige dagbesteding, (beschut) werk en vrijwilligerswerk kunnen worden gecombineerd. Centraal hierbij staat de ontwikkeling van de mogelijkheden van de cliënt. Kansen hiervoor worden gezien in de ontwikkeling van een historische scheepswerf en bouwspeelplaats. Daarnaast worden de mogelijkheden onderzocht om parttime ondernemerschap als re-integratie instrument in te zetten.

Wat willen we bereiken?

Deze aanpak levert op dat het werkgeverservicepunt behouden blijft met verbinding in de regio en een integrale aanpak vanuit het Breed Sociaal Loket. Intensivering van de samenwerking in de regio is gericht op het begeleiden van mensen naar de arbeidsmarkt en het verhogen van de uitstroom.

Wat gaan we daarvoor doen?

Werkgeversservicepunt

2019

2020

2021

2022

Het formaliseren van regionale afspraken in de samenwerking

X

Wat mag het kosten?

De kosten van deze activiteit zijn integraal opgenomen in deze begroting.