Begroting 2019 Edam-Volendam

Sociaal Domein/Samenleving

Onderwijshuisvestingsplan

Portefeuillehouder: Albert Koning, Vincent Tuijp

Coalitieakkoord

In overleg met de schoolbesturen wordt een onderwijshuisvestingsplan gemaakt rekening houdend met de staat van de schoolgebouwen, leerlingenprognoses en gedeelde verantwoordelijkheid voor het bouwen en onderhouden van onderwijshuisvesting. Uitgangspunt hierbij is dat de gemeente zeggenschap houdt over de grondposities.

Nadere toelichting

In 2016 is het onderzoek naar de mogelijkheid tot doordecentralisatie afgerond. Uit het onderzoek kwam naar voren dat doordecentralisatie van slechts één schoolbestuur ongunstig is voor de flexibiliteit van de onderwijsbegroting van de gemeente Edam-Volendam. De gemeente stelt in 2018 een Integraal Huisvesting Plan (IHP) op met de vijf schoolbesturen. Het IHP komt eind 2018 beschikbaar. Aan de hand van dit plan zullen keuzes worden voorgelegd. Het IHP (strategisch plan) valt samen met het opstellen van een meerjarig onderhoudsplan per school (MJOP) door de schoolbesturen om zodoende de jaarlijkse uitgaven per schoolgebouw transparant te krijgen voor alle partijen. Parallel aan de ontwikkeling van het IHP dienen er voorbereidingen te worden getroffen voor de nieuwbouw van st. Vincentiusschool op de locatie Zuidwester (wegens disfunctionaliteit huidige gebouw) en de vervangende nieuwbouw van de Meester Hayeschool te Beets (de huidige gebruikstaat vereist aanpassing op korte termijn). Direct na de vaststelling van het IHP dient een verdiepend onderzoek naar de scenario’s omtrent de Edamse scholen te worden opgestart; de Edamse schoolgebouwen zijn allen 40 jaar of ouder en voldoen niet aan de ambities c.q. normen van het toekomstig IHP.

Wat willen we bereiken?

  1. In samenwerking met de schoolbesturen worden verschillende onderwijsvisies en –doelstellingen vertaald naar een gemeenschappelijke visie op onderwijshuisvesting.
  2. Het realiseren van schoolgebouwen, die voldoen aan de speerpunten v.w.b. duurzaamheid: energiebesparende maatregelen ((B)ENG) en binnenklimaat (‘frisse scholen’). Daarnaast dient een modern schoolgebouw de flexibiliteit te hebben om de 21ste -eeuwse onderwijsontwikkelingen te kunnen faciliteren.
  3. De scholen beter integreren in de samenleving: clustering van maatschappelijke activiteiten in schoolgebouwen, rekening houdend met voldoende spreiding (Integraal Kind Centrum, samenwerkingsverband jeugdzorg, etc.)
  4. Beter anticiperen op leegstand. Leegstand kost immers geld: minder financiële middelen voor hetzelfde aantal vierkante meters.
  5. Financiële transparantie voor alle partijen: Op basis van een IHP en MJOP is bekend voor de gemeente en de schoolbesturen wanneer en hoeveel er moet worden geïnvesteerd in renovatie, verbouwing en/of nieuwbouw.
  6. Nieuwbouw van de st. Vincentiusschool (locatie van de huidige Zuidwester), afgestemd op de doelstellingen en afspraken in het nieuwe OHP.
  7. Vervangende nieuwbouw Meester Hayeschool te Beets, afgestemd op de doelstellingen en afspraken zoals vastgelegd in het nieuwe IHP.
  8. Een concreet (bouw)plan/concrete bouwplannen met betrekking tot de (ver)nieuwbouw/renovatie van de Edamse basisscholen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderwijshuisvestingsplan

2019

2020

2021

2022

Vaststellen en effectueren Integraal Huisvestingsplan

X

X

X

X

Uitvoering nieuwbouw Vincentius school

X

X

Voorbereiding/uitvoering vervangende nieuwbouw Meester Hayeschool Beets

X

X

Onderzoeken en concretiseren mogelijkheden Edamse scholenscenario

X

X

Wat mag het kosten?

Voor dit onderdeel worden extra middelen geraamd in deze begroting. In de loop van 2018 wordt een voorbereidingskrediet aangevraagd via de gemeenteraad voor de bekostiging van de bouwplannen voor de Vincentiusschool en Meester Hayeschool. Eind 2018 wordt het programma onderwijshuisvesting 2019 vastgesteld waarin de bouwkredieten voor de twee nieuwbouwprojecten zijn opgenomen. De grond van de huidige Vincentiusschool komt vrij te vallen en is na de verhuizing van de leerlingen weer eigendom van de gemeente (2020).

Vooruitlopend op het nieuwe IHP wordt in deze begroting een aanvullend budget van € 150.000 structureel geraamd. Zie voor een nadere toelichting het onderdeel Financiën in dit programma.