Begroting 2019 Edam-Volendam

Sociaal Domein/Samenleving

Stichting Werkplus

Portefeuillehouder: Vincent Tuijp

Coalitieakkoord

Vanaf 1 januari 2018 is de Gemeenschappelijke Regeling BaanStede beëindigd en zijn de nieuwe medewerkers uit onze gemeente welkom geheten bij de nieuw opgerichte stichting Werkplus van onze gemeente. Het doel van het zelf uitvoeren van de Wsw is vooral gelegen in het stimuleren van een inclusieve samenleving. Een samenleving waarbij mensen naar hun mogelijkheden meedoen in de maatschappij. Wij kiezen er voor om - indien mogelijk en passend - mensen te detacheren bij reguliere werkgevers of bij social firms. Bij deze firms worden werkzaamheden verricht voor reguliere bedrijven door mensen vanuit zowel de Participatiewet als de (voormalige) Wsw. Ook zijn wij aan het onderzoeken of er beschutte werkplekken gecreëerd kunnen worden bij bijvoorbeeld zorg- of welzijnsinstellingen in onze gemeente. Het streven is dat de mensen die afhankelijk zijn van een beschutte werkplek meer keuzemogelijkheden krijgen en daardoor meer deel uit gaan maken van de maatschappij.

Nadere toelichting

Het project Werkplus bestond uit twee trajecten: a) de liquidatie van de GR Baanstede en
b) het organiseren van het zelf uitvoeren van de Wsw.

De GR Baanstede is per 1 januari 2018 opgeheven. In november 2017 is een collegebesluit genomen over de verwachtte liquidatie kosten en inmiddels heeft dee definitieve afrekening van de liquidatiekosten door de vereveningscommissie liquidatie Baanstede plaats gevonden.

Het tweede traject binnen het project Werkplus is het organiseren van het zelf uitvoeren van de Wsw. In de collegevergadering van 19 december 2017 is besloten de stichting Werkplus aan te wijzen als rechtspersoon voor de uitvoering van de Wsw. De gemeente Edam-Volendam heeft hiertoe per 1 januari 2018 de stichting Werkplus opgericht. Middels deze stichting wordt de Wsw nu dus zelf uitgevoerd. Ook betekent dit een invoering van een werkwijze die blijvend ingezet kan worden voor de meest kwetsbare mensen uit de PW (mensen uit de categorie Nieuw Beschut en uit het doelgroepenregister).Vanaf 1 april ’18 is dit project opgeleverd en geïmplementeerd in de lijnorganisatie.

Voor de Stichting Werkplus geldt 2018 als een overgangsjaar. In dit jaar zal er relatief gezien nog veel capaciteit nodig zijn van de jobcoaches voor het (her)plaatsen van een aantal Wsw’ers naar een meer geschikte werkplek en van de overige medewerkers in de backoffice voor een goede implementatie in de lijnorganisatie.

Wat willen we bereiken?

Eén van de voordelen van het zelf uitvoeren van de Wsw is de mogelijkheid tot gemeentelijke sturing, in het bijzonder door het creëren van meer werkplekken en opleidingen. De gemeente stimuleert een inclusieve samenleving, waarbij mensen naar hun mogelijkheden meedoen in de maatschappij. Dit betekent dat we de ambitie hebben om de komende periode het aantal werkplekken uit te breiden, en te gaan voorzien in opleidingen die de arbeidskansen van zowel Wsw-medewerkers als mensen uit de Participatiewet duurzaam kunnen vergroten.

In 2019 zal de eerste evaluatie worden opgeleverd, waarin gekeken zal worden naar de resultaten. Daarbij wordt de ingezette incidentele formatie worden beoordeeld worden met het oog op het structureel maken ervan.

Wat gaan we daarvoor doen?

Stichting Werkplus

2019

2020

2021

2022

Doorontwikkeling Werkplus in relatie tot participatiewet

X

X

Evaluatie Stichting Werkplus

X

Wat mag het kosten?

De kosten van deze activiteit zijn verwerkt in deze begroting. Uitgangspunt is dat de stichting alle kosten en baten zelfstandig draagt en de gemeente het tekort in de stichting aanvult via een bijdrage.