Begroting 2019 Edam-Volendam

Sociaal Domein/Samenleving

Onderwijs

Portefeuillehouder: Vincent Tuijp

Coalitieakkoord

Onderwijs vervult een centrale rol in onze maatschappij. Een leven lang leren en jezelf blijven ontwikkelen zijn tegenwoordig heel gewoon. Dat moet ook, want door onder meer automatisering en robotisering zullen de beroepen van vandaag niet meer de beroepen van morgen zijn. Omdat onderwijs moet voorbereiden op werkzaamheden die nog niet bestaan, is nauwe samenwerking tussen het bedrijfsleven, onderwijs en de gemeente noodzakelijk.

Er wordt gestreefd naar een zo breed mogelijk onderwijsaanbod binnen de gemeente, met behoud van kleine scholen in buurten en dorpen. Voor het passend onderwijs, zowel voor beneden- als bovengemiddelde leerlingen is een goede verbinding met het gemeentelijk team een voorwaarde, waarbij schoolmaatschappelijk werk en de leerplichtambtenaren een cruciale rol vervullen. Bewegingsonderwijs is belangrijk, het liefst met vakleerkrachten in het primair onderwijs.

Ook moet het schoolzwemmen zoveel mogelijk in stand gehouden worden; voor de beweging, maar ook vanwege veiligheid in onze waterrijke gemeente.

De realisatie van kind centra die opvang en educatie bieden voor alle kinderen van O tot 12 jaar kunnen een oplossing bieden voor allerlei zaken. Denk aan huisvesting, onderwijsachterstanden, voorkomen van problemen met integratie, preventieve jeugdzorg, krimp van voorzieningen, maar vooral aanpak preventieve jeugdproblematiek en talentontwikkeling van kinderen. Daarbij zal bestaande huisvesting nadrukkelijk in ogenschouw worden genomen. De gemeente zal oneigenlijke concurrentie met commerciële aanbieders niet toestaan.

Nadere toelichting

De regionale werkagenda Passend Onderwijs bevat de onderwerpen Thuiszitters, Zorg voor de Jeugd, Doorgaande Ontwikkellijn, Asielzoekers en verblijfsgerechtigden en aansluiting Onderwijs/arbeidsmarkt (met name leerlingen VSO en PRO). Doel is het bieden van passend onderwijs en hulp voor alle jeugdigen. Voorzieningen die vanuit deze agenda onder andere zijn opgericht zijn de Schakelklas en het Schoolmaatschappelijk werk. Deze voorzieningen worden voor langere termijn ingezet.

De lokale onderwijsagenda is volop in ontwikkeling. In het project Samen Beter wordt de agenda van het onderwijs en de gemeente gezamenlijk vormgegeven. Vooruitlopend hierop kan worden aangegeven dat de onderwerpen Vroeg- en Voorschoolse Educatie, Bewegingsonderwijs, Preventieve activiteiten, Talentontwikkeling, ontwikkeling Integrale Kind Centra, aansluiting Onderwijs/arbeidsmarkt en het optimaliseren van de lokale zorgstructuur een plek op deze agenda gaan krijgen. In dit project zijn alle beleidsvelden in het Sociaal Domein meegenomen.

Wat willen we bereiken?

Passend en bereikbaar onderwijs voor alle jeugdigen van de gemeente met een goede samenwerking tussen scholen en gemeente.

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderwijs

2019

2020

2021

2022

Uitvoeren lokale onderwijsagenda

X

X

X

X

Uitvoeren regionale agenda passend onderwijs

X

X

X

X

Vormgeven Integraal Kind Centrum

X

X

Wat mag het kosten?

De lasten voor dit onderdeel zijn opgenomen in deze begroting. Er worden geen aanvullende middelen geraamd.