Begroting 2019 Edam-Volendam

Sociaal Domein/Samenleving

Statushouders

Portefeuillehouder: Albert Koning, Vincent Tuijp

Coalitieakkoord

Het college blijft zoveel als mogelijk voldoen aan de taakstelling. Voor een AZC in onze gemeente wordt niet geopteerd. Vluchtelingen en statushouders dienen evenredig te worden verdeeld over alle kernen binnen onze gemeente om concentratie met eventuele nadelige gevolgen te voorkomen. Toewijzing, hulpverlening en ondersteuning dient goed gemonitord te worden op rechtvaardigheid en doelmatigheid. Als vluchtelingen eenmaal wonen moet periodiek gemonitord worden of het allemaal goed gaat en zij zich aanpassen in hun leefomgeving.

Nadere toelichting

Extra inzet zal worden gepleegd op het behalen van de taakstelling van statushouders. Er worden geen overige Programmaplan activiteiten meer benoemd, omdat dit voortaan als een reguliere taak wordt beschouwd.

Wat willen we bereiken?

  1. Het concrete resultaat van deze aanpak is dat er voldaan wordt aan de taakstelling voor de huisvesting van statushouders.
  2. Als gevolg van het groter aantal statushouders in onze gemeente wordt breed ingezet op scholing, participatie, gezondheidszorg en sociaal cultureel werk en vluchtelingenwerk.

Wat gaan we daarvoor doen?

Statushouders

2019

2020

2021

2022

Voldoen aan taakstelling

X

X

X

X

Wat mag het kosten?

De kosten van deze activiteiten zijn verwerkt in de meerjaren begroting.