Begroting 2019 Edam-Volendam

Sociaal Domein/Samenleving

Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Periode

Bron

Waarde

Benchmark

Waarde

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

2017

Ingrado

1,02

Nederland

1,82

Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen.

Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

2017

Ingrado

16,22

Nederland

26,58

Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.

Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

2016

DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

1,3

Nederland

1,7

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

Niet-sporters

%

2016

Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM

44,9

Nederland

48,7

Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.

Jongeren met een delict voor de rechter

% 12 t/m 21 jarigen

2015

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

0,85

Nederland

1,45

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

Kinderen in uitkeringsgezin

% kinderen tot 18 jaar

2015

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

2,48

Nederland

5,48

Het percentage kinderen tot 18 jaar

Netto arbeidsparticipatie

% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

2017

CBS - Arbeidsdeelname

68,8

Nederland

66,7

Het aantal re-integratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

Werkloze jongeren

% 16 t/m 22 jarigen

2015

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

0,32

Nederland

1,52

Het percentage werkloze jongeren (16-22 jaar).

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 1.000 inwoners

2017

CBS - Participatie Wet

14,1

Nederland

41,1

Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1000 inwoners.

Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

2017

CBS - Participatie Wet

12,8

Nederland

29

Het aantal re-integratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

2017

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

4,9

Nederland

9,7

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar

Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

2017

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

0,3

Nederland

1

Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

2016

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

0,2

Nederland

0,4

Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar)

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Aantal per 1.000 inwoners

2017

CBS - Monitor Sociaal Domein WMO

?

Nederland

57

Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 180 deelnemende gemeenten.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 34.434

37,4 %

Baten

€ 10.622

11,5 %