Begroting 2019 Edam-Volendam

Ruimtelijk Beheer

Financiën

Wat mag het kosten?

Bedragen *€1.000

Programma 4 Ruimtelijk Beheer

Jaarrekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

2017

2018

2019

2020

2021

2022

4.01

Wegen, paden, pleinen en parkeerbeleid

-2.735

-3.161

-3.645

-4.014

-4.062

-4.037

4.02

Openbare verlichting

-322

-407

-496

-583

-669

-755

4.03

Straatreiniging

-504

-587

-661

-672

-680

-683

4.04

Gladheidsbestrijding

-36

-50

-60

-72

-74

-78

4.05

Bruggen

-268

-311

-384

-387

-415

-412

4.06

Verkeer

-514

-397

-508

-569

-579

-599

4.07

Havens

-306

-269

-283

-269

-273

-274

4.08

Waterhuishouding

-902

-884

-1.104

-902

-830

-821

4.09

Markten en standplaatsen

-44

-63

-72

-73

-74

-74

4.10

Centrale Antenne Installatie

-752

-819

-866

-866

-904

-912

4.11

Groenvoorzieningen

-2.469

-2.847

-2.896

-2.960

-2.834

-2.925

4.12

Kermissen en volksfeesten

-119

-150

-152

-154

-156

-159

4.13

Afvalstoffen

-3.530

-3.597

-3.755

-3.767

-3.732

-3.711

4.14

Riolering

-1.927

-4.653

-5.515

-5.853

-6.188

-6.313

Totaal Lasten

-14.428

-18.195

-20.396

-21.142

-21.470

-21.754

4.01

Wegen, paden, pleinen en parkeerbeleid

145

88

89

90

91

91

4.02

Openbare verlichting

17

25

25

25

25

25

4.03

Straatreiniging

99

50

50

50

50

50

4.04

Gladheidsbestrijding

4

6

6

6

6

6

4.05

Bruggen

9

15

15

15

15

15

4.06

Verkeer

5

16

16

16

16

16

4.07

Havens

157

148

152

152

152

152

4.09

Markten en standplaatsen

120

116

118

119

120

120

4.10

Centrale Antenne Installatie

1.634

1.625

1.674

1.698

1.718

1.718

4.11

Groenvoorzieningen

0

168

168

153

141

141

4.12

Kermissen en volksfeesten

218

220

220

221

221

221

4.13

Afvalstoffen

4.011

4.185

4.403

4.552

4.665

4.751

4.14

Riolering

3.090

6.268

7.372

7.667

7.981

8.064

Totaal Baten

9.509

12.930

14.307

14.762

15.199

15.369

Totaal vóór mutaties reserves

-4.919

-5.265

-6.089

-6.379

-6.271

-6.385

Toevoeging reserves

0

-2.819

-1.851

-1.551

-861

-861

Onttrekking reserves

0

2.315

2.035

2.341

2.055

2.037

Totaal na mutaties reserves

-4.919

-5.769

-5.905

-5.589

-5.077

-5.209

Nieuw beleid

Bedragen * € 1.000

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

Procedure

Opschoning verkeersbebording

-25

-25

-25

-25

a

Gevolgen Gladheidbeleidsplan 2018-2023

-3

-6

-6

-6

a

Gevolgen actualiseren beleidsplannen ruimtelijk beheer

-500

-500

-500

-500

c

Extra last storten afvalstoffen vanwege optimistische prognose

-223

-161

-98

-48

a

Extra stortkosten afvalstoffen te dekken uit 2,65% tariefstijging

0

0

0

0

a

Gevolgen gladheidsbeleidsplan

-3

-10

-10

-10

Opschoning verkeersbebording
De verkeersborden in de gemeente Edam-Volendam zijn nu  niet in kaart gebracht. Er is geen overzicht waar welke borden staan. Het is van belang de borden te inventariseren om inzichtelijk te krijgen welke borden aan vervanging toe zijn. Bovendien zijn in de loop der jaren steeds borden bijgeplaatst. Het is wenselijk de huidige bebording te toetsen op verkeerskundige juistheid, plaatsing en kwaliteitsniveau. Per wijk zal worden geïnventariseerd en vervolgens een analyse worden gemaakt. Vervolgens kan worden gesaneerd en waar nodig worden bijgeplaatst.

Gevolgen Gladheidbeleidsplan 2018-2023
De raad is in september 2018 akkoord gegaan met gladheidsbeleidsplan. De financiële gevolgen van dit plan zijn in deze begroting meegenomen. Het betreft de eenmalige investering in een gladheidmeldsysteem, nieuw materieel met GPS-aansturing en opleiding van personeel. De jaarlijks terugkerende kosten betreffen de kapitaallasten van de investering, het onderhoud van het nieuwe materieel en de kosten voor het nieuwe gladheidmeldsysteem.

Gevolgen actualiseren beleidsplannen ruimtelijk beheer
In 2018 worden beleids- en beheersplannen voor bruggen, wegen, groen en havens opgesteld. De financiële gevolgen van deze plannen zijn nog niet bekend, omdat deze afhankelijk zijn van de keuzen die de gemeenteraad moet maken ten aanzien van het gewenste onderhoudsniveau. Als stelpost is een bedrag van € 500.000 opgenomen.

Extra last storten afvalstoffen vanwege optimistische prognose
In de raadsvergadering van 15 december 2016 is het Beleidsplan afvalbeheer 2017-2021 vastgesteld.Het hierin genoemde financieel voordeel dat behaald zou worden op de stortkosten is per abuis direct vertaald in de begroting en meerjarenraming. De lagere stortkosten als gevolg van het ondergronds containerisering worden echter na het jaar 2022 behaald middels een ingroeimodel. Middels de gepresenteerde verhoging van de stortkosten wordt dit gecorrigeerd.

Extra stortkosten afvalstoffen te dekken uit 2,65% tariefstijging
Naast de correctie van stortkosten vanwege de optimistische prognose rondom het ondergronds containeriseren, is een aanvullende verhoging noodzakelijk. De lasten voor het storten van afvalstoffen blijken structureel te laag geraamd in de huidige begroting. De stortkosten moeten met € 95.000 naar boven bijgesteld te worden doordat diverse (prijs)ontwikkelingen in het verleden niet goed vertaald zijn naar de begroting. Wij stellen voor deze verhoging van de stortkosten te dekken uit verhoging van het tarief. Het tarief stijgt hiermee met 2,65% in aanvulling op de reguliere stijging van 1,5%. Daarmee wordt dit deel van de verhoging van de stortkosten gedekt en is deze budgettair neutraal.

Gevolgen gladheidsbeleidsplan
De raad is in september 2018 akkoord gegaan met het gladheidsbestrijdingsplan. de financiële gevolgen van dit plan zijn in deze begroting meegenomen. Het betreft de eenmalige investering in een gladheidsmeldsysteem, nieuw materieel met GPS aansturing en opleiding van personeel. De jaarlijks terugkerende kosten betreffen de kapitaallasten van de investering, het onderhoud van het nieuwe materieel en de kosten voor het nieuwe gladheidsmeldsysteem

Investeringen

Bedragen * € 1.000

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

Procedure

Meerkosten revitaliseren Julianaweg

0

-11

-193

-193

c

Meerkosten revitaliseren Julianaweg
In de begroting is een budget gereserveerd voor grootschalig onderhoud aan de Julianaweg. Uit verschillende onderzoeken is echter naar voren gekomen dat de Julianaweg gereconstrueerd moet worden om niet alleen de doorstroming te verbeteren, maar ook om de veiligheid van de fietsers te kunnen garanderen door de aanleg van bijvoorbeeld vrijliggende fietspaden en de ontsluiting van de aansluitende wegen en woonwijken te optimaliseren door het mogelijk aanleggen van rotondes, ovotondes en rechtsaf stroken. Hiervoor is aanvullend investeringsbudget van € 3.500.000 opgenomen.

Lasten, baten en saldo

*1.000

Lasten

€ 22.247

24,1 %

Baten

€ 16.342

17,7 %