Begroting 2019 Edam-Volendam

Ruimtelijk Beheer

Parkeren

Portefeuillehouder: Wim Runderkamp

Coalitieakkoord

Het is een gegeven dat in de centra (te) weinig ruimte is voor parkeren. De ambitie is om alternatieve parkeerruimte voor toeristisch bezoek te realiseren aan de randen, op loopafstand van de centra. Dit leidt tot aan aantal uitgangspunten en plannen voor het parkeerbeleid. Gezien de uitstekende busverbinding naar het CS Amsterdam, en de toenemende betekenis van het openbaar vervoerknooppunt Edam, zijn P+R terreinen bij het busstation van Edam en te ontwikkelen terrein van het Kraaiennest te Oosthuizen noodzakelijk.

Tot betaald parkeren voor bussen op de parkeerplaats Parallelweg is reeds besloten. In de verdere openbare ruimte wordt in beginsel geen betaald parkeren ingevoerd, zeker niet voor eigen inwoners.

Het parkeerbeleid zal in de komende periode tegen het licht worden gehouden. Daarbij zal onder meer worden gekeken naar een herijking van de blauwe zones, de ontwikkeling van parkeerdruk, het creëren van extra parkeerruimte, dat parkeerplaatsen geen aanzuigende werking moeten hebben op onnodig zoekverkeer, het faciliteren van oplaadpalen voor elektrisch vervoer in de openbare ruimte en een evaluatie van het Parkeerfonds. Ook het faciliteren van fiets-parkeren moet meer aandacht krijgen.

Nadere toelichting

Juli 2018 is de Noord-Zuidlijn gaan rijden. Dit heeft gevolgen voor het openbaar vervoer van en naar Amsterdam. Het busstation Edam heeft hierdoor een belangrijke regionale functie gekregen. De aanleg van een P&R bij het busstation is daardoor gewenst. Tevens neemt de druk van toeristisch parkeren van zowel bussen als auto’s bij Edam toe. Parkeervoorzieningen hiervoor zijn gewenst. Dit kan gecombineerd worden met de P&R voorziening bij het busstation Edam.
Naast het realiseren van parkeervoorzieningen voor auto’s en bussen zullen ook de parkeervoorzieningen voor fietsen bij het busstation Edam geoptimaliseerd worden en zullen door de hele gemeente op drukke bushaltes de stallingsmogelijkheden voor fietsen uitgebreid worden.

Wat willen we bereiken?

  1. Minder overlast busverkeer/parkeren.
  2. Bijdrage aan meer parkeerplaatsen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Parkeren

2019

2020

2021

2022

Voorbereiding en realisatie bus parkeerplaatsen in Edam

X

Parkeerbehoefte meewegen bij herinrichtingsplannen

X

X

X

X

Periodieke parkeerdrukmetingen

X

X

Uitbreiden van fietsenstallingen bij hotspots

X

Wat mag het kosten?

De kosten voor dit onderdeel maken onderdeel uit van de begroting. Er zijn geen aanvullende middelen geraamd.