Begroting 2019 Edam-Volendam

Ruimtelijk Beheer

Milieustraten

Portefeuillehouder: Wim Runderkamp

Coalitieakkoord

De milieustraat in Oosthuizen blijft behouden.

Nadere toelichting

De herinrichting van het gemeentelijk afval-inzamelstation aan de Julianaweg 137 is in 2017 gerealiseerd. Een grondige herindeling en verbetering van de toegangsvoorzieningen was nodig vanwege de autonome groei van de gemeente, veranderde wetgeving, een toename van afvalscheiding en achterstallig onderhoud aan de toegangsvoorzieningen.
Het gemeentelijk inzamelstation langs de Hoornse Jaagweg 2a in Oosthuizen zal in zijn huidige vorm blijven bestaan. De bestaande dienstverlening blijft gehandhaafd.

Wat willen we bereiken?

Het in stand houden van goed werkende milieustraten.

Wat gaan we daarvoor doen?

Milieustraten

2019

2020

2021

2022

Wat mag het kosten?

De lasten maken onderdeel uit van de begroting. Er zijn geen aanvullende middelen geraamd.