Begroting 2019 Edam-Volendam

Ruimtelijk Beheer

Verkeersveiligheid

Portefeuillehouder: Wim Runderkamp

Coalitieakkoord

De veiligheid in het verkeer is natuurlijk belangrijk. Extra aandacht zal er zijn voor veilige voetgangersoversteekplaatsen en (school)fietsroutes. De voorrangsregeling voor fietsers op rotondes krijgt momenteel landelijk aandacht. Deze discussie wordt afgewacht. Daarna zal op basis van de uitkomsten worden overwogen of aanpassingen wenselijk en/of nodig zijn.

De drukte op de Julianaweg ter hoogte van BP-station Molenaar en het dichtstbijzijnde stoplicht kan leiden tot onveiligheid. Het oplossen daarvan heeft prioriteit.

Verkeersveiligheid geldt ook voor de woonerven en de lintbebouwing van de dorpen in de Zeevang. Daar waar dat nodig en mogelijk is worden snelheid belemmerende maatregelen genomen om zo vooral de verkeersveiligheid te verbeteren voor de kwetsbare groep van verkeersdeelnemers.

Nadere toelichting

Het Verkeersplan 2018-2023, met alle bijbehorende maatregelen, is 28 juni 2018 vastgesteld.

Vanwege een steeds slechtere doorstroming op de N235 en N247, omdat de maximale capaciteit bereikt werd, hebben de provincie Noord-Holland en de Stadsregio Amsterdam (nu Vervoersregio Amsterdam) in 2009 het initiatief genomen tot een verkenningsstudie voor het verbeteren van de veiligheid en doorstroming op de N235 en N247 voor de fiets, het openbaar vervoer en autoverkeer. Deze verkenningsstudie heeft geleid tot het project Bereikbaarheid Waterland waaraan naast de provincie Noord-Holland en de Stadsregio Amsterdam ook de gemeenten Amsterdam, Purmerend, Waterland en Edam-Volendam deelnemen.
In het kader van het project Bereikbaarheid Waterland zijn maatregelen aan de orde aan de noordkant van de N247. Hiervoor is bij vaststelling van de begroting 2018 een bijdrage van € 100.000 beschikbaar gesteld.

Wat willen we bereiken?

  1. Verbetering verkeersveiligheid.
  2. Bewustwording (on)wenselijke gedrag.
  3. Adequate handhaving.

Wat gaan we daarvoor doen?

Verkeersveiligheid

2019

2020

2021

2022

Uitvoeren Verkeersplan 2018-2023

X

X

X

X

Rouleren smileys (max. snelheid) en bewustwordingscampagnes

X

X

X

X

Bijdrage bereikbaarheid Waterland

X

Fietsvoorziening Bootslot

X

Wat mag het kosten?

In de bijlage Investeringen zijn diverse bedragen opgenomen, waarmee maatregelen worden gerealiseerd die de verkeersveiligheid bevorderen. Naast de investeringen uit het Verkeersplan 2018 – 2023 zijn er nog andere activiteiten ten behoeve van goede en veilige verkeersafwikkeling.  In 2019 zullen de volgende maatregelen/ projecten aangepakt worden:

  • Verbeteren fietsvoorziening Bootslot
  • Groot onderhoud en reconstructie Julianaweg
  • Realisatie 3e ontsluitingsweg
  • Infrastructurele maatregelen overige wegennet in relatie tot de 3e ontsluiting
  • Verbetering zichtbaarheid voetgangersoversteekplaatsen op hoofdwegen