Begroting 2019 Edam-Volendam

Ruimtelijk Beheer

Schoon en verzorgd in groen en grijs

Portefeuillehouder: Wim Runderkamp

Coalitieakkoord

Daar waar achterstand is in het onderhoud van de openbare ruimte willen we dit verder inlopen. Bij herinrichtingen worden knelpunten met bijvoorbeeld de veiligheid, doorstroming en parkeercapaciteit zoveel mogelijk meegenomen. Diverse meerjarige onderhoudsplannen worden adequaat en duurzaam uitgevoerd. De groenvoorziening zal op een acceptabel niveau gebracht worden waar het gaat om het onderhoud.

Nadere toelichting

In december 2017 is het raadsvoorstel over de Visie op de openbare ruimte en het daarmee samenhangende handboek inrichting openbare ruimte (HIOR) vastgesteld. De gehele openbare ruimte, de bestrating, het groen, het meubilair (banken, lantaarnpalen, verkeersborden, palen, fietsenrekken etc.) zal vanuit één visie en op basis van het handboek inrichting openbare ruimte worden ingericht.

Vanaf 2017 wordt continue aandacht geschonken aan het actualiseren van de onderhoudsplannen omtrent wegen, bruggen, riolering en groen.

Wat willen we bereiken?

Een schoon en verzorgd straatbeeld in samenwerking met de wijk en wijkbeheer.

Wat gaan we daarvoor doen?

Schoon en verzorgd in groen en grijs

2019

2020

2021

2022

Jaarlijks actualiseren beheers- en uitvoeringsplannen

X

X

X

X

Inventarisatie Project opschoning bebording (voorheen activiteiten verkeersveiligheid)

X

Wat mag het kosten?

Voor dit onderdeel zijn aanvullende middelen geraamd in de begroting. Voor het laten inventariseren en opschonen van het bordenbestand is een bedrag van € 25.000 voor een periode van 4 jaren opgenomen in de begroting.

Daarnaast zijn extra middelen opgenomen vanwege de financiële gevolgen van de op te stellen beheerplannen. In 2018 en 2019 zijn/worden beheerplannen voor bruggen, wegen, groen en havens geactualiseerd en ter besluitvorming voorgelegd aan uw raad. Hoewel de financiële consequenties nog niet volledig bekend zijn, is het de verwachting dat extra middelen nodig zijn om het beheer en onderhoud van de openbare ruimte op niveau te brengen en te houden. Hierop vooruitlopend wordt reeds € 500.000 structureel geraamd. Zie ook het onderdeel Financiën voor een nadere toelichting.