Begroting 2019 Edam-Volendam

Ruimtelijk Beheer

Ondergrondse afvalcontainers

Portefeuillehouder: Wim Runderkamp

Coalitieakkoord

Om zwerfafval tegen te gaan en mogelijk te maken dat burgers hun afval kwijt kunnen wanneer ze dat willen, zal de aanleg van ondergrondse afvalcontainers worden geïntensiveerd en zullen bestaande ondergrondse afvalcontainers door alle inwoners te gebruiken zijn. Om zwerfvuil en verloedering te voorkomen zal er aandacht zijn voor het tijdig legen van ondergrondse afvalcontainers, zeker ook rond de feestdagen.
Communicatie hieromtrent richting gebruikers zal worden geoptimaliseerd.

Nadere toelichting

Het beleidsplan afvalbeheer is aangenomen in december 2016, met daarin de volgende doelen:

  • Het afvalbeleid van de twee voormalige gemeenten te harmoniseren volgens de Wet arhi in 2018 (inmiddels gerealiseerd);
  • Het afvalbeleid aan te laten sluiten bij de landelijk doelstelling van het VANG-beleid. VANG staat voor het overheidsbeleid onder de naam Van Afval Naar Grondstof. Het VANG-beleid heeft de doelstelling om de circulaire economie te bevorderen. Gemeenten dienen daartoe, in 2020, 75% van het huishoudelijk afval te hergebruiken. Dit komt neer op een doelstelling van gemiddeld 100 kilo restafval, inclusief grof restafval, per inwoner per jaar;
  • Het versneld aanleggen, waar dat mogelijk is, van ondergrondse voorzieningen met volmeldingssysteem binnen een planperiode van 5 jaar;
  • Het toepassen van een toegangscontrole bij het inwerpen van restafval bij nieuwe en bestaande ondergrondse restafvalcontainers. Hierdoor kunnen bedrijven niet meer hun restafval als huishoudelijk afval aanbieden;
  • Toepassen van rolcontainers in de buitengebieden (inmiddels gerealiseerd)
  • Om het gft-afval inzamelen te bevorderen inwoners stimuleren om keukenafval (etensresten) te verzamelen in keukenemmers met biologisch afbreekbare zakjes.

Wat willen we bereiken?

  1. Minder (zwerf)afval op straat.
  2. Maatwerk in afvalinzameling.
  3. Optimalisatie afvalscheiding tegen een zo laag mogelijke tarief.

Wat gaan we daarvoor doen?

Ondergrondse afvalcontainers

2019

2020

2021

2022

Uitrol ondergrondse afvalcontainers

X

X

X

Invoeren textiel inzamelen

X

Afval bewustwording bij scholen

X

Wat mag het kosten?

De lasten voor ondergronds containeriseren zijn opgenomen in de begroting. Geconstateerd is dat de daling van de stortkosten als gevolg van het ondergronds containeriseren ten onrechte al volledig met ingang van 2017 is ingeboekt. Deze daling wordt echter pas na 2022 volledig gerealiseerd.  Daarnaast is een aanvullende verhoging van de stortkosten nodig, waarvan voorgesteld wordt die te dekken uit een verhoging van het tarief van de afvalstoffenheffing. Zie voor een toelichting op deze voorstellen het onderdeel Financiën.