Begroting 2019 Edam-Volendam

Financiën & Algemene dekkingsmiddelen

Financieel beleid

Portefeuillehouder: Hans Schütt

Coalitieakkoord

Een goed, gezond en transparant financieel beleid is de basis. De belastingen zullen in beginsel niet meer dan met het inflatiepercentage worden verhoogd. Het gemeentelijk belastingstelsel zal tegen het licht worden gehouden.

Nadere toelichting

Uit het Regeerakkoord 2017 – 2021 volgt dat verruiming van het gemeentelijk belastinggebied geen onderdeel uitmaakt van het pakket belastingmaatregelen van het nieuwe kabinet. Het gemeentelijk belastingstelsel blijft ongewijzigd.

Wat willen we bereiken?

Vanaf 1 januari 2022 zijn alle gemeenten verplicht om in het kader van de Wet WOZ alle woningen naar gebruiksoppervlakte te waarderen. Hiertoe zullen in 2019 en 2020 de voorbereidingen getroffen worden.
In 2017 is onderzoek naar de invoering van een watertoeristenbelasting gestart. In 2018 is de raad geïnformeerd over de mogelijkheid tot het invoeren van een watertoeristenbelasting. Afhankelijk van de besluitvorming hieromtrent door de raad zou deze belasting in 2019 kunnen worden ingevoerd.

Wat gaan we daarvoor doen?

Financieel beleid

2019

2020

2021

2022

Omzetten WOZ-waarderingsgrondslag woningen van inhoud naar gebruiksoppervlakte

X

X

Invoeren watertoeristenbelasting

X

Wat mag het kosten?

Het omzetten van de waarderingsgrondslag naar gebruiksoppervlak wordt in 2019 en 2020 voorbereid. De kosten die hiermee gemoeid zijn worden geraamd op € 35.000 in 2019 en € 35.000 in 2020. Voor 2019 wordt verder rekening gehouden met invoering van de watertoeristenbelasting. Na aftrek van jaarlijkse kosten wordt de opbrengst geraamd op € 60.000. Zie ook het onderdeel Financiën van dit programma voor een nadere toelichting.