Begroting 2019 Edam-Volendam

Financiën & Algemene dekkingsmiddelen

Financiën

Wat mag het kosten?

Bedragen *€1.000

Programma 6 Financiën en Alg dekkingsm

Jaarrekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

2017

2018

2019

2020

2021

2022

6.01

Beleggingen en treasury

-405

-127

42

16

-17

160

6.02

Onroerende-zaakbelastingen

-226

-177

-218

-221

-189

-192

6.03

Overige belastingen

-180

-251

-228

-231

-235

-238

6.05

Overige uitgaven en inkomsten

-2.169

-1.234

-303

-576

-524

-621

6.06

Controle gemeentefinanciën

-97

-123

-125

-126

-128

-130

Totaal Lasten

-3.077

-1.911

-831

-1.139

-1.094

-1.021

6.01

Beleggingen en treasury

69

289

288

286

285

285

6.02

Onroerende-zaakbelastingen

5.684

5.817

5.917

6.104

6.262

6.391

6.03

Overige belastingen

742

753

825

837

849

862

6.04

Algemene uitkering

38.999

40.638

42.539

43.869

44.764

45.724

6.05

Overige uitgaven en inkomsten

1.585

1.464

837

116

117

118

Totaal Baten

47.079

48.962

50.405

51.212

52.277

53.380

Totaal vóór mutaties reserves

44.002

47.050

49.574

50.073

51.183

52.359

Toevoeging reserves

-15.685

-1.707

-2.280

-2.264

-3.718

-797

Onttrekking reserves

11.184

4.046

1.722

1.578

1.359

1.105

Totaal na mutaties reserves

39.501

49.389

49.016

49.387

48.823

52.667

Nieuw beleid

Bedragen * € 1.000

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

Procedure

Terugdraaien taakstelling personeelslasten

-200

-200

0

0

a

Terugdraaien taakstelling bestaande activiteiten

-300

-400

-500

-600

a

Implementatie Omgevingswet

320

350

330

0

a

OZB omzetten waarderingsgrondslag

-35

-35

0

0

a

Invoeren Watertoeristenbelasting

60

60

60

60

a

Gevolgen gladheidsbeleidsplan

0

8

8

8

Terugdraaien taakstelling personeelslasten
In de huidige begroting  zijn een 3-tal taakstellingen opgenomen waaronder (nog) geen plannen ter realisatie liggen. Van deze 3 taakstellingen is bij Zomernota aangegeven dat het DMO de taakstelling op inkoop (500K) zal willen realiseren door naar rato de ‘werkbudgetten’ te verlagen (kaasschaaf). Van de 2 andere taakstellingen  is voorgesteld deze te schrappen. College heeft besloten dat de taakstelling voor 2021 en 2022 blijft staan. DMO dient met voorstellen te komen om deze taakstellingen te realiseren.

Terugdraaien taakstelling bestaande activiteiten
In de huidige begroting  zijn een 3-tal taakstellingen opgenomen waaronder (nog) geen plannen ter realisatie liggen. Van deze 3 taakstellingen is bij Zomernota aangegeven dat het DMO de taakstelling op inkoop (500K) zal willen realiseren door naar rato de ‘werkbudgetten’ te verlagen (kaasschaaf). Van de 2 andere taakstellingen  wordt voorgesteld deze te schrappen.

Implementatie Omgevingswet
Door de gemeenteraad is in september 2018 het ambitiedocument vastgesteld. Overeenkomstig dit raadsbesluit is een bedrag van 1 mln., verdeeld over de jaren 2019-2021 meegenomen in de begroting. Dit bedrag wordt gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve (programma 6).

OZB omzetten waarderingsgrondslag
Vanaf 1 januari 2022 zijn alle gemeenten verplicht om in het kader van de Wet WOZ alle woningen naar gebruiksoppervlakte te waarderen (nu nog op basis van inhoud). Hiertoe zijn in 2019 en 2020 voorbereidingswerkzaamheden nodig. De hiermee gemoeide kosten worden geraamd op € 35.000 in zowel 2019 als 2020. In het programmaplan was dit nog ingeschat op € 10.000 per jaar.

Invoeren Watertoeristenbelasting
In lijn met eerder vastgesteld beleid zal in 2019 de watertoeristenbelasting worden ingevoerd. De verwachte opbrengsten zijn 60.000 structureel.

Gevolgen gladheidsbeleidsplan
De raad is in september 2018 akkoord gegaan met het gladheidsbestrijdingsplan. de financiële gevolgen van dit plan zijn in deze begroting meegenomen. Het betreft de eenmalige investering in een gladheidsmeldsysteem, nieuw materieel met GPS aansturing en opleiding van personeel. De jaarlijks terugkerende kosten betreffen de kapitaallasten van de investering, het onderhoud van het nieuwe materieel en de kosten voor het nieuwe gladheidsmeldsysteem

Investeringen

Niet van toepassing.

Lasten, baten en saldo

*1.000

Lasten

€ 3.112

3,4 %

Baten

€ 52.128

56,3 %